HOTĂRÂRE

privind conferirea titlului de „CETĂŢEAN DE ONOARE” al Municipiului Târgoviște domnului general de brigadă Pavel Babeu

 

         Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 24.08.2020, având în vedere:

§  Adresa înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 27080/08.08.2019;

§  Propunerea înregistrată cu nr. 29264/19.08.2020 privind acordarea titlului de „Cetățean de onoare” al Municipiului Târgoviște;

§  Prevederile art. 7 din Regulamentul de acordare a titlului de Cetăţean de onoare, a Diplomei de excelenţă şi de onoare sau de prieten al Municipiului Târgovişte, aprobat prin HCL nr. 125/25.05.2001;

§  Prevederile art. 21 alin. (13) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local Municipal Târgoviște, aprobat prin HCL nr. 152/30.06.2020;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 129 alin. (13) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

 În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. unic. Se conferă titlul de „CETĂŢEAN DE ONOARE” al Municipiului Târgoviște, domnului general de brigadă Pavel Babeu.

                                                                     

                                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           SECRETARUL GENERAL

                                                                            AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

             jr. Cătălin Rădulescu                                          jr. Silvia-Elena Stanca

 

 

 

Nr.    199

Tgv. 24.08.2020

 Redactat 2 ex.

          cons. DAPL Diana Ion