HOTĂRÂRE  

privind aprobarea Procesului Verbal nr. 4 din data de 13.08.2020 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale

 

        Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în ședință ordinară astăzi, 24.08.2020,  având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 28675/14.08.2020, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 28676/14.08.2020, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136, alin (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§  Procesul Verbal nr. 4 din data de 13.08.2020 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale, constituită în baza Dispoziţiei Primarului nr. 1106/11.05.2020;

§  Prevederile H.C.L. nr. 54/27.02.2020 privind aprobarea Procesului Verbal nr. 1 din data de 20.02.2020 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale;

§  Prevederile Legii locuinţei nr. 114/1996 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996; 

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art. 129, alin. (2), lit. d) şi alin. (8), lit. b) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

        În temeiul art. 139, alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Procesul Verbal nr. 4 din data de 13.08.2020 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale, conform anexei.

Art. 2 Se aprobă repartizarea unui număr de 6 (șase) locuințe sociale, conform anexei la Procesul verbal nr. 4/13.08.2020.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgovişte, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat – Compartiment Fond Locativ, Comisia de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgovişte. 

 

 

                                                             CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           SECRETARUL GENERAL

                                                                            AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

             jr. Cătălin Rădulescu                                          jr. Silvia-Elena Stanca

 

 

 

Nr.    196

Tgv. 24.08.2020

 Redactat 2 ex.

         cons. DAPL Mariana-Luminița Ungureanu