HOTĂRĀRE

privind modificarea și completarea anexei 1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin atribuire directă , aprobat prin HCL nr. 134/28.02.2019

 

 

    Consiliul Local Municipal Tārgovişte, īntrunit īn ședință ordinară astăzi, 24.08.2020, avānd īn vedere:

§  Referatul de aprobare īnregistrat sub nr. 28667/14.08.2020, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§  Raportul de specialitate īnregistrat sub nr. 28668/14.08.2020, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 495/21.12.2018 privind īncetarea contractului de parteneriat public-privat nr. 265/2005 īncheiat īntre Consiliul Local Municipal Tārgoviște și Societatea Asociația Investitorilor Transport Tārgoviște S.R.L;

§  Prevederile H.C.L. nr. 134/28.02.2019 privind aprobarea atribuirii directe a serviciului de transport public local īn Municipiul Tārgoviște către Societatea SERVICII PUBLICE MUNICIPALE TĀRGOVIȘTE S.R.L.;

§  Prevederile HCL nr. 428/28.11.2019 privind includerea īn domeniul public al Municipiului Tārgoviște a bunurilor imobile situate īn Bdul. Unirii, nr. 6 și modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local īncheiat īntre Municipiul Tārgoviște și societatea Servicii Publice Municipale Tārgoviște S.R.L.;

§  Prevederile HCL nr. 148/28.05.2020 pentru modificarea anexei la HCL nr. 134/28.02.2019 privind aprobarea atribuirii directe a serviciului de transport public local īn Municipiul Tārgoviște către Societatea Servicii Publice Municipale Tārgoviște S.R.L.;

§  Prevederile H.C.L. nr. 186/30.07.2020 pentru modificarea anexei la HCL nr. 134/28.02.2019 privind aprobarea atribuirii directe a serviciului de transport public local īn Municipiul Tārgoviște către Societatea Servicii Publice Municipale Tārgoviște S.R.L.;

§  Contractul de delegare a gestiunii serviciului de  transport public local prin atribuire directă īn municipiul Tārgoviște, nr. 7580/04.03.2019;

§  Adresele A.I.T.T nr. 20146/14.07.2019 și nr. 28100/11.08.2020;

§ Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgoviște;

§  Prevederile art. 129 alin. (2) lit. d) şi alin. (7) lit. n) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

               Īn temeiul art. 139, alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1  Se modifică și se completează Anexa nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin atribuire directă nr. 7580/04.03.2019, aprobat prin HCL nr. 134/28.02.2019, după cum urmează:

a)      diminuarea suprafeței totale a terenului din Bulevardul Unirii nr. 6, atribuit Societății Servicii Publice Municipale Tārgoviște SRL, de la 14.713 m2 la 13.709 m2 prin retragerea următoarelor loturi: lot 1 nr. cadastral 85986 īn suprafață de 522 m2, lot 2 nr. cadastral 85987 īn suprafață de 135 m2, lot 5 nr. cadastral 85990 īn suprafață de 208 m2, lot 6 nr. cadastral 85991 īn suprafață de 139 m2. Suprafețele de teren retrase vor fi scoase la licitație publică īn vederea concesionării/īnchirierii īn condițiile legii;

b)      suprafața de 13.709 m2 atribuită Societății Servicii Publice Municipale Tārgoviște SRL se compune din: teren lot 3 număr cadastral 85988 īn suprafață de 315 m2, nr. inventar 7013187; teren lot 4 număr cadastral 85989 īn suprafață de 333 m2 nr. inventar 7013188; teren lot 7 număr cadastral 85992 īn suprafață de 13061 m2, nr. inventar 700002;

c)       atribuirea către Societatea Servicii Publice Municipale Tārgoviște SRL a unor bunuri imobile situate īn strada Lăzărică Petrescu (adiacent Pieței Vlad Țepeș) compuse din Cabină dispecerat Micro XI, nr. inventar 1009259, īn suprafață construită de 47 m2 cu valoare inventar aferentă = 5.676 lei și teren aferent, nr. inventar 7013184, īn suprafata de 47 m2, cu valoare inventar aferentă = 13.775 lei;

d)      datele de identificare ale imobilului - Teren dispecerat Oțelinox, nr. inventar 700954 vor avea următorul cuprins: “Şoseaua Găeşti; Vecinătăţi: Nord - drum acces, Est - Şoseaua Găeşti, Sud şi Vest - teren municipiu; suprafaţa = 1.201 mp, formată din 117 mp categoria de folosinţă CC-Curţi construcţii 629 mp categoria de folosinţă DR - drum şi 455 mp categoria de folosinţă Cc - Curţi construcţii (spațiu verde)”.

Art. 2. Anexa nr. 1 a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin atribuire directă nr. 7580/04.03.2019, aprobat prin HCL nr. 134/28.02.2019, se modifică și se republică īn mod corespunzător.

Art. 3. Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă: Primarul Municipiului Tārgoviște, Direcția Economică, Compartimentul Evidența Patrimoniului, Societatea Servicii Publice Municipale Tārgoviște S.R.L, Direcția de Administrare a Domeniului Public și Privat și Secretarul General al Municipiului Tārgoviște pentru comunicare.

 

 

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           SECRETARUL GENERAL

                                                                            AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

             jr. Cătălin Rădulescu                                          jr. Silvia-Elena Stanca

 

 

 

 

 

 

 

Nr.    195

Tgv. 24.08.2020

 Redactat 3 ex.

         cons. DAPL Mariana-Luminița Ungureanu