HOTĂRÂRE

  pentru modificarea H.C.L. nr. 304/29.07.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului „Reabilitare şi modernizare stadionul Municipal Eugen Popescu din Târgovişte”

 

            Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în ședință ordinară astăzi, 24.08.2020, având în vedere:

§  Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 29033/18.08.2020 întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§  Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 29034/18.08.2020, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul - cadru al documentaţiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventie pentru obiectivul de investitii “Reabilitare si modernizare stadionul Municipal “Eugen Popescu” din Targoviste” – faza DALI;

§  Devizul general actualizat;

§  Studiul hidrologic elaborat de Forapex Negoescu S.R.L.;

§  Studiul geotehnic elaborat de Geovisions S.R.L.;

§  Studiul geotehnic elaborat de S.C. Geoterra Instal S.R.L.;

§  Prevederile H.C.L. nr. 304/29.07.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului „Reabilitare şi modernizare stadionul Municipal Eugen Popescu din Târgovişte”;

§ Prevederile H.C.L. nr. 178/30.07.2020 privind modificarea H.C.L. nr. 304/29.07.2019 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului „Reabilitare şi modernizare stadionul Municipal Eugen Popescu din Târgovişte”;

§  Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

            În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. I Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Reabilitare şi modernizare stadionul Municipal Eugen Popescu din Târgovişte”, după cum urmează:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general:

- valoarea totală a investiției: 54.113.190,46 lei exclusiv T.V.A., la care se adaugă T.V.A. de 10.184.225,04 lei, însumând 64.297.415,50 lei cu T.V.A.;

- din care valoarea C+M este de 42.495.458,05 lei exclusiv T.V.A., la care se adaugă T.V.A. de 8.074.137,03 lei, însumând 50.569.595,08 lei cu T.V.A.

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare:

1.  Suprafața construită la sol                           Ac=6672,02mp

2.  Suprafața construită desfașurată                  Acd=10765,73mp

3.  Regim de înălțime                                       P/P+2E

4.  Număr locuri de parcare                              250 locuri;

5.  Număr spectatori                                          8257;

c) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni: 16 luni”.

Art. II Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. III Finanțarea obiectivului de investiții se va realiza din surse ale bugetului local.

Art. IV Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Directia Managementul Proiectelor, Direcţia Economică şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           SECRETARUL GENERAL

                                                                            AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

             jr. Cătălin Rădulescu                                          jr. Silvia-Elena Stanca

 

 

Nr.    192

Tgv. 24.08.2020

 Redactat 2 ex.

          cons. DAPL Mariana-Luminița Ungureanu