HOTĂRÂRE

privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște

                                                                  

         Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.07.2020, având în vedere:

§  Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 25872/24.07.2020, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§  Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 25873/24.07.2020, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136, alin (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§  Referatul nr. 25874/24.07.2020 al Compartimentului Evidența Patrimoniului privind conformitatea cu realitatea pentru atestarea apartenenței unor bunuri imobile la inventarul domeniului public al Municipiului Târgoviște;

§  Declarațiile pe propria răspundere, nr. 25947/24.07.2020 și nr. 26571/30.07.2020, ale Secretarului General al Municipiului Târgoviște, date în condițiile art. 289 alin. (6) și art. 289 alin. (7) lit. a) și b) din Codul Administrativ;

§  Prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată;

§   Prevederile H.C.L. nr. 156/2014 referitoare la privind actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 129 alin. (2) lit. c), art. 286 alin. (4), art. 287 lit. b), art. 289 din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

      În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. Se aprobă modificarea poziţiei: 549 - Cabină dispecerat Oţelinox, 559 - Teren dispecerat Oţelinox, 561 - Teren substaţie redresare, 624 - Teren Piaţa Vlad Ţepeş, 3838 - Teren Strada Nicolae Dobrin, înscrise în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte, după cum urmează:

- la poziţia 549 coloana 3 va avea următorul cuprins: “Şoseaua Găeşti, construcţie din zidărie tip P cu două încăperi şi hol, fundaţie şi planşeu din beton; suprafaţa construită = 44 mp; număr cadastral 82619-C1“, iar coloana 6 se va completa cu ,,Carte funciară nr. 82619 Municipiul Târgovişte“;

- la poziţia 559 coloana 3 va avea următorul cuprins: “Şoseaua Găeşti; Vecinătăţi: Nord - drum acces, Est - Şoseaua Găeşti număr cadastral 83667, Sud - teren municipiu şi Vest – teren municipiu, număr cadastral 82619; suprafaţa = 1.201 mp, format din 117 mp categoria de folosinţă CC - Curţi construcţii, 629 mp categoria de folosinţă DR - drum şi 455 mp categoria de folosinţă CC-Curţi construcţii“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “80.419 lei“;

- la poziţia 561 coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Gării; Categoria CC - Curţi construcţii; Vecinătăţi: Nord-Est - teren municipiu, Sud Strada Gării, Vest - teren municipiu, suprafaţa = 461 mp“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “135.119 lei”;

- la poziţia 624 coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada căpitan Stănică Ilie nr. 2; Categoria CAT - Alte terenuri; Cvartal 211, parcela 1/2; Micro XI; Suprafaţa = 5.163 mp; număr cadastral 75787“, coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.513.270 lei“, iar coloana 6 se va completa cu ”Carte funciară nr. 75787 Municipiul Târgovişte“;

- la poziţia 3838 coloana 5 va avea următorul cuprins: “70.768,36 lei“.

Art. 2. Se aprobă includerea în domeniul public al Municipiului Târgovişte a bunurilor imobile prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă alipirea imobilelor cu numerele cadastrale actualizate 74994, în suprafaţă de 50 mp, 74997, în suprafaţă de 696 mp, 75090, în suprafaţă de 655 mp,  83882, în suprafaţă de 622 mp şi 77110, în suprafaţă de 2.388 mp, categorie de folosinţă DR - drum, situate în Strada Nicolae Dobrin, rezultând suprafaţa de 4.411 mp.

Art. 4. Se aprobă dezmembrarea imobilului - Teren Strada  Constructorilor nr. 10, în suprafaţă de 4.744 mp, având numărul cadastral 83575, în 2 imobile astfel:

- lot 1, în suprafaţă de 3.434 mp,

- lot 2, în suprafaţă de 1.310 mp.

Art. 5 Se aprobă dezmembrarea imobilului - Teren Şcoala nr. 12  (Poliţia Municipiului Târgovişte), situat în Strada  g-ral  Ion Emanoil Florescu nr. 8, în suprafaţă de 5.446 mp, având numărul cadastral 84583, în 3 imobile astfel:

- lot 1, în suprafaţă de 4.151 mp, categorie de folosinţă CC - curţi-construcţii, număr cadastral 86126;

- lot 2, în suprafaţă de 447 mp, categorie de folosinţă DR - drum, număr cadastral 86127;

- lot 3, în suprafaţă de 848 mp, categorie de folosinţă CC - curţi-construcţii, număr cadastral 86128.

Art. 6. Se aprobă apartamentarea construcției - Clădire Şcoala nr. 12 (Poliţia Municipiului Târgovişte), situată în Strada Ion Emanoil Florescu nr. 8, Carte Funciară colectivă nr. 86128, număr cadastral actual 86128-C1, tip S+P+3, în suprafaţă construită desfăşurată de 3.535 mp, în următoarele unităţi individuale:

-   U1 (parter), în suprafaţă construită de 389 mp;

-   U2 (parter), în suprafaţă construită de 140 mp;

-   U3 (parter), în suprafaţă construită de 93 mp;

-   U4 (etaj 1), în suprafaţă construită de 669 mp;

-   U5 (etaj 2), în suprafaţă construită de 669 mp;

-   U6 (etaj 3), în suprafaţă construită de 669 mp;

-   Spaţii comune pentru U1, U2, U4, U5, U6, în suprafaţă construită de 906 mp.

Art. 7. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte se modifică în mod corespunzător.

Art. 8 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Urbanism, Direcţia Economică - Compartimentul Evidenţa Patrimoniului şi pentru comunicare, Secretarul General Municipiului Târgovişte.

 

                                                                                                             CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

          PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                  SECRETARUL GENERAL

                                                                                                                            AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

                  prof. Monica Cezarina Ilie                                                                            jr. Silvia-Elena Stanca

 

Nr.    183

Tgv. 30.07.2020

 Redactat 3 ex.

          cons. DAPL Diana Ion