HOTĂRÂRE

  privind modificarea H.C.L. nr. 206/29.06.2018 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Reabilitare şi modernizare Piaţa Tricolorului din Municipiul Târgovişte, județul Dâmbovița

 

            Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedință ordinară, astăzi, 30.07.2020, având în vedere:

§  Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 25305/21.07.2020 întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§  Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 25306/21.07.2020, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul - cadru al documentaţiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 206/29.06.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare şi modernizare Piaţa Tricolorului din Municipiul Târgovişte”, județul Dâmbovița, cu modificările și completările ulterioare;

§  Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

            În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) aferentă obiectivul de investiții „Reabilitare şi modernizare Piaţa Tricolorului din Municipiul Târgovişte, județul Dâmbovița, conform anexei 1.

Art. 2 Se aprobă actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiții „Reabilitare şi modernizare Piaţa Tricolorului din Municipiul Târgovişte, județul Dâmbovița, conform anexei 2.

Art. 3 Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare şi modernizare Piaţa Tricolorului din Municipiul Târgovişte, județul Dâmbovița, astfel:

 

I. Indicatori tehnici - elemente fizice/capacități fizice

    Prin lucrările de intervenție s-au atins următoarele capacități  și elemente fizice:

Ř suprafață totală de paviment de 8.489,82 mp;

Ř  suprafață spații verzi 675,15 mp amenajate în maxighivece protejate, finisate superior și al căror blat poate constitui și șezut pentru odihnă;

Ř 6 bănci prefabricate din beton aparent cu inserţie de blat de marmură incizată cu sigla și denumirea municipiului;

Ř 24 stâlpi de iluminat cu LED;

Ř 8 proiectoare;

Ř rețea nouă de alimentare cu energie electrică;

Ř rețea nouă de colectare a apelor pluviale;

Ř sistem de sonorizare;

Ř sistem wi-fi.

II. Indicatori economico-financiari

  Valoarea totală a investiţiei fără TVA – 8.226.556,06 lei

  Din care C+M fără TVA – 7.699.343,09 lei

  Valoarea totală a investiţiei cu TVA – 9.773.510,09 lei

  Din care C+M cu TVA – 9.162.218,28 lei.

Art. 4 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 5 Finanțarea obiectivului de investiții se va realiza din surse ale bugetului local.

Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Directia Managementul Proiectelor, Direcţia Economică şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                              CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

          PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                              SECRETARUL GENERAL

                                                                                                       AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

                  prof. Monica Cezarina Ilie                                                      jr. Silvia-Elena Stanca

 

Nr.   178

Tgv. 30.07.2020

 Redactat 2 ex.

          cons. DAPL Mariana Luminița Ungureanu