HOTĂRÂRE

pentru modificarea HCL nr. 35/14.02.2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Modernizare şi reabilitare strada Neagoe Basarab

      din Municipiul Târgovişte”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedință ordinară, astăzi, 30.07.2020, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 23908/09.07.2020 întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 23909/09.07.2020, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea şi expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, precum şi verificarea calităţii lucrărilor executate, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile HG nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul - cadru al documentaţiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Devizul general al investiției la faza Proiect Tehnic;

§ Normatice tehnice şi STAS-uri incidente;

§ Prevederile H.C.L. nr. 35/14.02.2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Modernizare şi reabilitare strada Neagoe Basarab din Municipiul Târgovişte”;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

        În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. Se modifică indicatorii economici pentru obiectivul ,,Modernizare şi reabilitare strada Neagoe Basarab din Municipiul Târgovişte”, aprobați prin HCL nr. 35/14.02.2020, ca urmare a revizuirii documentației economice, după cum urmează:

 

Valoarea totală a obiectului de investiţii =   2.177.314,19 fără T.V.A

                                                      =   2.585.433,57 lei cu T.V.A

din care construcţii-montaj (C+M)          =   1.801.588,67 lei fără T.V.A

                                                      =    2.143.890,52 lei cu T.V.A

 

Art. 2. Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                                CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

          PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                          SECRETARUL GENERAL

                                                                                                                      AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

                  prof. Monica Cezarina Ilie                                                                     jr. Silvia-Elena Stanca

 

 

Nr.   176

Tgv. 30.07.2020

 Redactat 2 ex.

          cons. DAPL Diana Ion