HOTĂRĀRE

 privind īnchirierea prin licitaţie publică a terenului īn suprafaţă de

 28,80 m2 situat īn Bdul. Unirii, intersecția cu str. Transilvaniei,

Municipiul Tārgoviște

 

    Consiliul Local Municipal Tārgovişte, īntrunit īn sedință ordinară, astăzi, 30.06.2020, avānd īn vedere:

§ Referatul de aprobare īnregistrat sub nr. 21662/22.06.2020, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§  Raportul de specialitate īnregistrat sub nr. 21663/22.06.2020, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile anexei 5 h la H.C.L. nr. 283/09.11.2015, republicată īn baza H.C.L. nr. 202/19.04.2019 referitoare la indexarea, tinānd cont de rata inflaţiei, a taxelor şi impozitelor locale īn Municipiul Tārgovişte pentru anul 2020;

§Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte;

§  Prevederile art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. a) art. 317, art. 332, art. 333, art. 338 din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

           Īn temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Se aprobă īnchirierea prin licitaţie publică, pe o perioadă de 5 ani, a terenului īn suprafaţă de 28,80 m2 aparţinānd domeniului public al Municipiului Tārgovişte, situat īn Bdul. Unirii, intersecția cu str. Transilvaniei, zona bl. 59-60, īn vederea desfășurării activității de comerț, bun imobil avānd următoarele date de identificare:

                     NC 11422, Număr de inventar: 701098;

                     Elemente de identificare: Bdul. Unirii, intersecția cu str. Transilvaniei, zona bl. 59-60;

                     Valoare de inventar: 8441 lei.

Art. 2 Se aprobă documentaţia de atribuire (fişa de date a procedurii, caiet de sarcini, contract de īnchiriere – cadru, formulare și modele de documente) conform anexelor.

Art. 3 Prin Decizia Directorului Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat se va constitui comisia de evaluare din componenţa căreia vor face parte și următorii consilieri:

Bugyi Alexandru

Joița Ion

Tică Dan-Alexandru

Art. 4 Preţul de īnceput al licitaţiei este de 47 lei/m2/lună.

Art. 5 Prezenta hotărāre va fi adusă la īndeplinire de Primarul Municipiului Tārgovişte, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, comisia ce va fi constituită şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Tārgovişte.

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

          PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETARUL GENERAL

                                                                            AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

         prof. univ. dr. Agnes-Terezia Erich                       jr. Silvia-Elena Stanca

 

 

Nr.   167

Tgv. 30.06.2020

 Redactat 2 ex.

          cons. DAPL Diana Ion