HOTĂRÂRE

privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște

                                                                  

       Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 30.06.2020, având în vedere:

§  Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 20165/10.06.2020, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 20167/10.06.2020, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136, alin (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Referatul nr. 20166/10.06.2020 al Compartimentului Evidența Patrimoniului privind conformitatea cu realitatea pentru atestarea apartenenței unor bunuri imobile la inventarul domeniului public al Municipiului Târgoviște;

§ Declarațiile pe propria răspundere, nr. 22747 și nr. 22748, ale Secretarului General al Municipiului Târgoviște, date în condițiile art. 289 alin. (6) și art. 289 alin. (7) lit. a) și b) din Codul Administrativ;

§ Prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată;

§  Prevederile H.C.L. nr. 156/2014 referitoare la privind actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte, cu modificările şi completările ulterioare;

§Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 129 alin. (2) lit. c), art. 286 alin. (4), art. 287 lit. b), art.  289 din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

    În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. Se aprobă modificarea poziţiilor: 19 - Strada Alexandru Ilie, 28 - Strada Bastionului, 77 - Strada Herţa, 135 - Strada Plevnei, 150 - Strada Rovine, 165 - Strada Tighina, 171 - Strada Udrea Bălcescu, 196 - Strada doctor Leo Plângă, 212 - Strada maior Oprescu Adrian şi 215 - Strada pictor Ion Crăciun, 633 - Teren Baza de Agrement - Lotul 3, 3824 - Teren extravilan Priseaca - Lot 1, înscrise în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte, după cum urmează:

- la poziţia 19 coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.2“, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Asfaltată; din strada pictor Ion Crăciun până în strada Bastionului; lungime = 250 metri; suprafaţa = 1500 mp, Carte funciară 84148, număr cadastral 84148“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “193.591,70 lei“;

- la poziţia 28 coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.2“, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Asfaltată; din strada preot Toma Georgescu până în strada doctor Leo Plângă; lungime = 103 metri; suprafaţa = 960 mp; Carte funciară nr. 83550, număr cadastral 83550“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “94.269,25 lei“;

- la poziţia 77 coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.2“, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Asfaltată cu trotuare aferente; din strada Tighina până în strada căpitan Tudorică Popescu; lungime = 325 metri; suprafaţă = 3470 mp; Carte Funciară nr. 83469, număr cadastral 83469“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “496.775,70 lei“;

- la poziţia 135 coloana 5 va avea următorul cuprins: “939.884,80 lei”;

- la poziţia 150 coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.2“, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Asfaltată; din strada preot Toma Georgescu până în strada doctor Leo Plângă; lungime = 119 metri; suprafaţa = 904 mp; Carte funciară nr. 83545, număr cadastral 83545“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “102.660,41 lei“;

- la poziţia 165 coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.2“, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Asfaltată cu trotuare aferente; din bulevardul Eroilor până în strada Herţa; lungime = 540 metri; suprafaţa = 3240 mp, Carte funciară nr. 83884, număr cadastral 83884 şi Carte funciară nr. 76073 număr cadastral 76073“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “711.655,90 lei“;

- la poziţia 171 coloana 3 va avea următorul cuprins: “Asfaltată cu trotuare aferente; din strada Calea Ploieşti până în strada Sârbilor; lungime = 430 metri; suprafaţa = 3010 mp; Carte Funciară nr. 83656 număr cadastral 83656“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “805.998,90 lei“;

- la poziţia 196 coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.2“, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Asfaltată cu trotuare aferente; din strada Constantin Brâncoveanu până în strada căpitan Tudorică Popescu; lungime = 300 metri; suprafaţa = 1800 mp, înscrisă în Carte Funciară nr. 76068 număr cadastral 76068“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “486.669,21 lei“;

- la poziţia 212 coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.2“ iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “404.896,00 lei“;

- la poziţia 215 coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.2“, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Asfaltată cu trotuare aferente; din strada preot Toma Georgescu până în strada doctor Leo Plângă; lungime = 100 metri; suprafaţa = 600 mp“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “91.531,22 lei“;

- la poziţia 633 coloana 2 va avea următorul cuprins: “Teren Baza de Agrement - Lotul 3/1“, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Calea Ialomiţei nr. 9 -15; Vecinătăţi: Nord – număr cadastral 75589; Est – număr cadastral 75584, lotul 2 număr cadastral 86037, SC Vlad Ţepeş şi teren municipiu; Sud – teren municipiu şi Vest – teren municipiu şi numerele cadastrale 75585 şi 84110, suprafaţa = 62.561 mp, număr cadastral 86036, din care categoria CC - Curţi construcţii = 15.763 mp şi categoria HB - Lacuri şi bălţi naturale = 46.798 mp“; coloana 5 va avea următorul cuprins: “4.379.270 lei“, iar coloana  6 va avea următorul cuprins: “HCL nr. 156/29.05.2014, Act de dezmembrare nr. 788/14.05.2020, Carte funciară nr. 86036 Municipiul Târgovişte“;

- la poziţia 3824 coloana 2 va avea următorul cuprins: “Teren extravilan Priseaca“, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Extravilanul localităţii Târgovişte, Cartier Priseaca, tarla 42 parcela 609/67; categoria de folosinţă A -arabil; Vecinătăţi: Nord – Mitrescu Maria, Est - Islaz comunal, Sud –Negoiescu Virginia şi Vest – DE 572; suprafaţa = 6.666 mp, număr cadastral 85840“; coloana 5 va avea următorul cuprins: “48.690,84 lei“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “HCL 345/28.08.2019, Contract de vânzare cumpărare nr. 940/22.08.2019, Carte funciară nr. 85840 Municipiul Târgovişte“.

Art. 2. Se aprobă includerea în domeniul public al Municipiului Târgovişte a bunurilor imobile prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă eliminarea din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte a poziției 3825 - Teren extravilan Priseaca - Lot 2, valoare aferentă 24.345,42 lei.

Art. 4. Se aprobă dezmembrarea imobilului - Teren - Sagricom Lotul 3, situat în Strada Silviu Stănculescu - DJ 711, punct Sagricom, în suprafaţă de 8.941 mp, având numărul cadastral 76100, în 3 imobile astfel:

- număr cadastral 86052, în suprafaţă de 3.763 mp

- număr cadastral 86053, în suprafaţă de 890 mp

- număr cadastral 86054, în suprafaţă de 4.288 mp.

Art. 5. Se aprobă dezmembrarea imobilului - Teren - Sagricom Lotul 4, situat în Strada Silviu Stănculescu - DJ 711, punct Sagricom, în suprafaţă de 5.201 mp, având numărul cadastral 76101, în 2 imobile astfel:

- număr cadastral 86049, în suprafaţă de 3.731 mp

- număr cadastral 86050, în suprafaţă de 1.470 mp.

Art. 6. Se aprobă dezmembrarea imobilului - Teren - Sagricom Lotul 2/2/1, situat în Strada ing. Gib Constantin nr. 30 - 36, zona Sagricom, în suprafaţă de 8.129 mp, având numărul cadastral 84276, în 2 imobile astfel:

- număr cadastral 86060, în suprafaţă de 1.000 mp

- număr cadastral 86061, în suprafaţă de 7.129 mp.

Art. 7. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte se modifică în mod corespunzător.

Art. 8 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcţia Economică - Compartimentul Evidenţa Patrimoniului şi pentru comunicare, Secretarul General Municipiului Târgovişte.

 

                                                                                                       CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

          PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                SECRETARUL GENERAL

                                                                                                                      AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

         prof. univ. dr. Agnes-Terezia Erich                                                                  jr. Silvia-Elena Stanca

 

 

Nr.   163

Tgv. 30.06.2020

 Redactat 3 ex.

         cons. DAPL Mariana-Luminița Ungureanu