HOTĂRĀRE

privind acordarea unor facilități la plată a impozitului anual pe clădiri, a taxei lunare pe clădiri și a taxei pentru utilizarea temporară

a locurilor publice

           

Consiliul Local Municipal Tārgovişte, īntrunit īn sedință ordinară, astăzi, 30.06.2020, avānd īn vedere:

§ Referatul de aprobare īnregistrat sub nr. 21699/22.06.2020, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Raportul de specialitate nr. 21700/22.06.2020 al Direcţiei Economice - Serviciul Stabilire, Constatare, Īncasare impozite şi taxe locale, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. V și VI din O.U.G. nr. 69/14.05.2020, pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale;

§ Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgoviște;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. c) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare ;

Īn temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Se aprobă reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cotă de 50%, pe durata stării de urgență decretate īn anul 2020, pentru clădirile nerezidenţiale, aflate īn proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economică proprie a acestora sau date īn folosinţă printr-un contract de īnchiriere, comodat sau prin alt tip de contract pentru desfăşurarea unor activităţi economice către alte persoane fizice sau juridice, după caz, dacă īn perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, proprietarii sau utilizatorii clădirilor au fost obligaţi, potrivit legii, să īşi īntrerupă total activitatea economică sau deţin certificatul pentru situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri prin care se certifică īntreruperea parţială a activităţii economice.

Art. 2 Se aprobă scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri datorate pe durata stării de urgență decretate īn anul 2020, de către concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinţă a unei clădiri proprietatea publică sau privată a statului ori a Municipiului Tārgoviște, după caz, dacă, īn perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, utilizatorii clădirilor au fost obligaţi, potrivit legii, să īşi īntrerupă total activitatea economică.

Art. 3 Se aprobă scutirea de la plata taxei pentru utilizarea temporară a locurilor publice pe durata stării de urgență decretate īn anul 2020, de către utilizatorii suprafeţelor care au fost obligaţi, potrivit legii, să īşi īntrerupă total activitatea economică sau deţin certificatul pentru situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri prin care se certifică īntreruperea parţială a activităţii economice.

Art. 4 Se aprobă procedura privind acordarea unor facilități la plată a impozitului anual pe clădiri, a taxei lunare pe clădiri și a taxei pentru utilizarea temporară a locurilor publice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 5 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Primarul Municipiului Tārgoviște, Direcția Economică, Serviciul Stabilire, Constatare, Īncasare Impozite și Taxe Locale, Direcția de Administrare a Domeniului Public și Privat și pentru comunicare Secretarul General al Municipiului Tārgoviște.

 

                                                                                                       CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

          PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                SECRETARUL GENERAL

                                                                                                                      AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

         prof. univ. dr. Agnes-Terezia Erich                                                                jr. Silvia-Elena Stanca

 

Nr.    159

Tgv. 30.06.2020

 Redactat 2 ex.

         cons. DAPL Diana Ion