HOTĂRĀRE

privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Tārgovişte īn Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la

COMPANIA DE APĂ TĀRGOVIŞTE-DĀMBOVIŢA S.A.

 

  Consiliul Local Municipal Tārgovişte, īntrunit īn sedință ordinară, astăzi, 30.06.2020, avānd īn vedere:

§ Raportul de specialitate īnregistrat sub nr. 20536/12.06.2020, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a īntreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Covocatorul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor la Companiei de Apă Tārgovişte-Dāmboviţa S.A. īnregistrat la Primăria Municipiului Tārgoviște cu nr. 19609/04.06.2020;

§ Informarea Companiei de Apă Tārgovişte-Dāmboviţa S.A. īnregistrată la Primăria Municipiului Tārgoviște cu nr. 20535/12.06.2020;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

        Īn temeiul art. 139 alin. (3) lit. i) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Se aprobă limitele mandatului reprezentantului Municipiului Tārgoviște īn Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la Compania de Apă Tārgovişte-Dāmboviţa S.A., īn care se vor supune spre aprobare punctele de pe ordinea de zi, potrivit procurii speciale prevăzute īn anexa care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 2 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Primarul Municipiului Tārgoviște, reprezentantul Municipiului Tārgovişte īn A.G.A. la Compania de Apă Tārgovişte-Dāmboviţa S.A., dl. George Ionuț Enache şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Tārgovişte.

 

                                                                                                               CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

          PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                      SECRETARUL GENERAL

                                                                                                                             AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

         prof. univ. dr. Agnes-Terezia Erich                                                                       jr. Silvia-Elena Stanca

 

 

Nr.    154

Tgv. 30.06.2020

 Redactat 2 ex.

           cons. DAPL Mariana-Luminița Ungureanu

 

                                                   

  Municipiul Tārgovişte                                                                                                                                          Anexa la H.C.L nr. 154/30.06.2020

  Consiliul Local                                                                                                

  PROCURA SPECIALĂ

pentru participarea la Şedinţa

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la

COMPANIA DE APĂ TĀRGOVIŞTE–DĀMBOVIŢA S.A.,

din data de 10.07.2020, ora 15

 

Municipiul Tārgovişte, prin Consiliul Local, MANDATEAZĂ pe reprezentantul său numit prin Dispoziția Primarului nr. 499/18.02.2020, dl. George Ionuț Enache să exercite dreptul de vot aferent acţiunilor deţinute şi īnregistrate īn Registrul Acţionarilor pentru punctele de pe ordinea de zi, astfel:

 

1. Să aprobe Raportul Administratorilor privind activitatea economico-financiară a Companiei de Apă Tārgoviște-Dāmbovița S.A. īn perioada 01.01.2019 - 31.12.2019, conform anexei 1 la prezentul mandat.

Pentru _____X______  Īmpotrivă__________    Abţinere________

 

2.  Să aprobe situațiile financiare ale anului 2019 ale Companiei de Apă Tārgoviște-Dāmbovița S.A. care cuprind bilanțul, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie și note explicative, conform anexei 2 la prezentul mandat.

Pentru ____X_______  Īmpotrivă__________    Abţinere________

 

3. Să aprobe propunerea de repartizare a profitului īnregistrat de Compania de Apă Tārgoviște-Dāmbovița S.A. la data de 31.12.2019, conform anexei 3 la prezentul mandat.

  Pentru _____X______  Īmpotrivă__________    Abţinere________                             

                                                             

 

                                                                                                                           CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

          PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                              SECRETARUL GENERAL

                                                                                                                                     AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

         prof. univ. dr. Agnes-Terezia Erich                                                                                 jr. Silvia-Elena Stanca