HOTĂRĂRE

 privind īnchirierea prin licitaţie publică a spațiului īn suprafaţă de 13 m2 situat īn Piața Bărăției, str. Calea Domnească, nr. 172 A

 

    Consiliul Local Municipal Tārgovişte, īntrunit īn şedinţă ordinară astăzi, 28.05.2020, avānd īn vedere:

§ Referatul de aprobare īnregistrat sub nr. 18223/25.05.2020, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§  Raportul de specialitate īnregistrat sub nr. 18224/25.05.2020 īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile anexei 5 h la H.C.L. nr. 283/09.11.2015, republicată īn baza H.C.L. nr. 202/19.04.2019 referitoare la indexarea, tinānd cont de rata inflaţiei, a taxelor şi impozitelor locale īn Municipiul Tārgovişte pentru anul 2020;

§Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte;

§  Prevederile art. 129, alin. (2), lit. c) și alin. (6), lit. a), art. 317, art. 332, art. 333, art. 338 din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

    Īn temeiul art. 139, alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Se aprobă īnchirierea prin licitaţie publică, pe o perioadă de 5 ani, a spaţiului īn suprafaţă de 13 m2 aparţinānd domeniului public al Municipiului Tārgovişte, situat īn Piața Bărăției, str. Calea Domnească, nr.

172 A, cu destinația depozit, bun imobil avānd următoarele date de identificare:

Număr de inventar: 100573;

Elemente de identificare: Piața Bărăției, str. Calea Domnească, nr. 172 A;

Valoare de inventar: 8847 lei.

Art. 2 Se aprobă documentaţia de atribuire (fişa de date a procedurii, caiet de sarcini, contract de īnchiriere – cadru, formulare și modele de documente) conform anexelor.

Art. 3 Prin Decizia Directorului Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat se va constitui comisia de evaluare din componenţa căreia vor face parte și următorii consilieri:

Bugyi Alexandru

Joița Ion

Tică Dan Alexandru

Art. 4 Preţul de īnceput al licitaţiei este de 23 lei/m2/lună.

Art. 5 Prezenta hotărāre va fi adusă la īndeplinire de Primarul Municipiului Tārgovişte, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, comisia ce va fi constituită şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Tārgovişte.

 

 

                                                                                       CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                  SECRETARUL GENERAL

                                                                                                   AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

             jr. Cătălin Rădulescu                                                               jr. Silvia-Elena Stanca

 

Nr.   149

Tgv. 28.05.2020

 Redactat 2 ex.

          cons. DAPL Diana Ion