HOTĂRÂRE

privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște

                                                                  

        Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 28.05.2020,  având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 17791/21.05.2020, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Raport de specialitate înregistrat sub nr. 17792/21.05.2020, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136, alin (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 156/2014 referitoare la privind actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Procesul verbal nr. 1302/02.04.2020;

§ Actul de dezmembrare nr. 790/14.05.2020;

§ Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. c) şi alin. (6) lit. a), art. 286 alin. (4) art. 287 lit. b), din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

   În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. Se aprobă modificarea poziţiilor: 549- Cabină dispecerat Oţelinox, corespunzătoare poziţiei 419 din HG nr. 1350/2001, 550- Cabluri curent alternativ, corespunzătoare poziţiei 413 din HG nr. 1350/2001, 551- Cabluri curent continuu, corespunzătoare poziţiei 412 din HG nr. 1350/2001, 552- Drumuri platforme ambele capete linie, corespunzătoare poziţiei 420 din HG nr. 1350/2001, 553- Echipamente electromecanice - staţie de redresare, corespunzătoare poziţiei 414 din HG nr. 1350/2001, 554- Reţea contact urban troleibuze, corespunzătoare poziţiei 409 din HG nr. 1350/2001, 560- Teren sediu, corespunzătoare poziţiei 416 din HG nr. 1350/2001, 3828- Clădire dispecerat (fosta clădire poartă), 3830- Cladire Club (Modul sală de mese), 3831- Atelier reparatii (spaţiu intreţinere microbuze), 3832- Clădire staţie PECO şi clădire pompă, 3833- Staţie ITP, 2429- Teren Strada Laminorului 10A,

înscrise în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte, după cum urmează:

- la poziţia 549, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Şoseaua Găeşti, construcție din zidărie tip P cu două încăperi și hol, fundație și planșeu din beton; suprafața construită = 44 mp”

- la poziţia 550, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Cabluri montate subteran, Substaţie redresare C+ I, strada Gării “

- la poziţia 551, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Cabluri montate subteran, Substaţie redresare C+ I, strada Gării “

- la poziţia 552, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum platformă capăt linie “coloana 3 va avea următorul cuprins: “Şoseaua Găeşti, platformă betonată 629 mp adiacentă cabină dispecerat Oțelinox “;

- la poziţia 553, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Transformatoare și echipamente electromecanice, amplasate în staţia de redresare din strada Gării“

- la poziţia 554, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Municipiul Târgoviște; rețea dezafectată  parțial de conductori, compusă din 757 stâlpi din beton și conductori cuprici: Șoseaua Găești- 144 stâlpi dezafectată de conductori;  Bulevardul IC Brătianu- 124 stâlpi dezafectată; străzile soldat Nae Ion, căpitan Stanică Ilie și Lăzărică Petrescu- 29 stâlpi parțial dezafectată; Strada Constantin Brâncoveanu- 84 stâlpi nedezafectată; Sens giratoriu intersecție strada Constantin Brâncoveanu și Bulevardul Unirii, 18 stâlpi sens giratoriu + 105 stâlpi bulevard nedezafectată; Strada Gării- 50 stâlpi parțial dezafectată; Bulevardul Regele Carol I- 59 stâlpi nedezafectată; Bulevardul Mircea cel Bătrân- 35 stâlpi nedezafectată; Bulevardul Independenței- 71 stâlpi nedezafectată; Strada colonel Dumitru Băltărețu- 26 stâlpi, nedezafectată; Piața Bărăției- 12 stâlpi nedezafectată “;

- la poziţia 560, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Bulevardul Unirii nr. 6; Categoria CC- Curţi construcţii; Vecinătăţi: Nord - număr cadastral 4369, Est - Bulevardul Unirii număr cadastral 75732, Sud numere cadastrale 4378,4478, 4377 şi SC Consird SA, Vest - SC Consird SA; suprafaţa totală = 14.713 mp, compusă din următoarele loturi: lot 1 număr cadastral 85986 în suprafață de 522 m2, lot 2 număr cadastral 85987 în suprafață de 135 m2, lot 3 număr cadastral 85988 în suprafață de 315 m2, lot 4 număr cadastral 85989 în suprafață de 333 m2, lot 5 număr cadastral 85990 în suprafață de 208 m2, lot 6 număr cadastral 85991 în suprafață de 139 m2, lot 7 număr cadastral 85992 în suprafață de 13061 m2 “, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “HCL 140/28.02.2019, HCL nr. 393/10.10.2018, HCL nr. 156/29.05.2014, Act de dezmembrare nr. 790/14.05.2020, Carte funciară 85986 Municipiul Târgoviște, Carte funciară 85987 Municipiul Târgoviște, Carte funciară 85988 Municipiul Târgoviște, Carte funciară 85989 Municipiul Târgoviște, Carte funciară 85990 Municipiul Târgoviște, Carte funciară 85991 Municipiul Târgoviște, Carte funciară 85992 Municipiul Târgoviște”;

- la poziţia 3828, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Bulevardul Unirii nr. 6; construcţíe tip P, din cărămidă, fundaţie de beton, cu planşeu din beton; suprafaţa construită = 133 m2, număr cadastral 85992– C3 “, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “HCL 428/28.11.2019, Cartea funciară 85992 Municipiul Târgoviște, Contract de vânzare cumpărare nr. 2795/05.11.2019 “;

- la poziţia 3830, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Bulevardul Unirii nr. 6; construcţíe tip P, din cărămidă, fundaţie de beton, cu planşeu din beton; suprafaţa construită = 132 m2, număr cadastral 85992– C4 “, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “HCL 428/28.11.2019, Cartea funciară 85992 Municipiul Târgoviște, Contract de vânzare cumpărare nr. 2795/05.11.2019 “;

- la poziţia 3831, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Bulevardul Unirii nr. 6; construcţíe tip P, din cărămidă, fundaţie de beton, cu planşeu din beton; suprafaţa construită = 43 m2, număr cadastral 85992– C5 “, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “HCL 428/28.11.2019, Cartea funciară 85992 Municipiul Târgoviște, Contract de vânzare cumpărare nr. 2795/05.11.2019 “;

- la poziţia 3832, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Bulevardul Unirii nr. 6; construcţíe tip P, din cărămidă, fundaţie de beton, cu planşeu din beton; suprafaţa construită = 39 m2, număr cadastral 85992– C2 “, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “HCL 428/28.11.2019, Cartea funciară 85992 Municipiul Târgoviște, Contract de vânzare cumpărare nr. 2795/05.11.2019 “;

- la poziţia 3833, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Bulevardul Unirii nr. 6; construcţíe tip P, din cărămidă, fundaţie de beton, cu planşeu din beton; suprafaţa construită = 330 m2, număr cadastral 85992– C1 “, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “HCL 428/28.11.2019, Cartea funciară 85992 Municipiul Târgoviște, Contract de vânzare cumpărare nr. 2795/05.11.2019 “;

- la poziţia 2429, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria Cc - curţi construcţii; cvartal 257, parcela 11; vecinătăţi: Nord - SC Rematholding CO SRL, Est - Strada Laminorului, Sud - număr cadastral 73995, Vest -  număr cadastral 73995; suprafaţa = 2.468 m2; număr cadastral 84549 “, iar coloana 6 se va completa cu “Carte Funciară 84549 Municipiul Târgoviște “;

Art. 2 Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte se modifică în mod corespunzător.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcţia Economică - Compartimentul Evidenţa Patrimoniului şi pentru comunicare, Secretarul General Municipiului Târgovişte.

 

                                                                                              CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                               SECRETARUL GENERAL

                                                                                                         AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

                         jr. Cătălin Rădulescu                                                         jr. Silvia-Elena Stanca

 

 

Nr.   147

Tgv. 28.05.2020

 Redactat 2 ex.

          cons. DAPL Diana Ion