HOTĂRĀRE

privind atribuirea de denumire drumului DJ 720E,

Gara Tārgoviște Sud-Centura Municipiului Tārgoviște

 

Consiliul Local Municipal Tārgovişte, īntrunit īn şedinţă ordinară astăzi, 28.05.2020,  avānd īn vedere:

§ Referatul de aprobare īnregistrat sub nr. 16179/07.05.2020, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§Raportul de specialitate īnregistrat sub nr. 16180/07.05.2020, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 2 lit. d) din O.G. nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile art. 8 alin. (1) lit. c), art. 9, art. 11 și art. 22 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Avizul nr. 102/20.05.2020 al Comisiei de atribuire de denumiri a Județului Dāmbovița;

§ Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgoviște;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. 6 lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

         Īn temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Se aprobă atribuirea denumirii de Bulevardul Regele Ferdinand, străzii delimitată de Bdul. Regele Carol I și str. Petru Cercel (Centura Municipiului Tārgoviște), cu o lungime de 1227 m şi o suprafaţă de aproximativ 37.346 m2, identificat conform planului anexat.

Imobilele de pe Bulevardul Regele Ferdinand vor fi incluse in zona de impozitare A.

Art. 2 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Primarul Municipiului Tārgoviște, Serviciul Cadastru Imobiliar, Agricol, Baza de Date - Registrul Agricol, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Managementul Proiectelor, Serviciul Taxe şi Impozite, Biroul Judeţean de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor Dāmboviţa şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Tārgovişte.       

 

                                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

                 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                            SECRETARUL GENERAL

                                                                                                          AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

                              jr. Cătălin Rădulescu                                                      jr. Silvia-Elena Stanca

 

 

Nr.   145

Tgv. 28.05.2020

 Redactat 2 ex.

          cons. DAPL Diana Ion