HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. nr. 35/25.02.2016 referitoare la predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului cinematograf și teren aferent, precum și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Modernizare și Reabilitare Cinematograf Independența, municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița”

 

               Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 28.05.2020, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 17949/22.05.2020, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 17950/22.05.2020, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile art. 44 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile O.G. nr. 16/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A., cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Ordinului 5557/2017 al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Modernizare și reabilitare Cinematograf Independența, municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița” din Subprogramul ”Săli de cinema” din cadrul Programului național de construcții de interes public sau social;

§ Prevederile H.C.L. nr. 35/25.02.2016 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului cinematograf și teren aferent, precum și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Modernizare și Reabilitare Cinematograf Independența, municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița”, cu modificările și completările ulterioare;

§  Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 129, alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

      În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. I Articolul 5 al H.C.L. nr. 35/25.02.2016 se modifică și va avea următorul cuprins:

Se aprobă finanțarea de la bugetul local a cheltuielilor pentru servicii și lucrări finanțate de U.A.T Targoviste în valoare de 1.112.971 lei cu TVA. (247.767 euro cu TVA), aferent următoarelor categorii de cheltuieli:

I. Gospodaria de apă pentru hidranți interiori și exteriori  

II. Rețele exterioare sanitare care cuprind: Instalație alimentare cu apă,               

Instalație canalizare menajeră, Instalație canalizare pluvială

III.  Organizare de santier (asigurare utilități)

IV.   Bransament gaze, Bransament energie electrică, Alimentare cu apa.

Conversia indicatorilor maximali în euro s-a realizat conform cursului euro din ghid respectiv, 1 euro = 4,4920 lei, curs la data de 13.01.2017.

      Durata de realizare a obiectivului de investiții este de 24 luni”.

Art II Finanţarea investiției se va realiza din Bugetul de Stat și Bugetul Local.

Art. III Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. IV Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Managementul Proiectelor, Direcţia Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

                    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                    SECRETARUL GENERAL

                                                                                                                                      AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

                                jr. Cătălin Rădulescu                                                                               jr. Silvia-Elena Stanca

 

 

Nr.   143

Tgv. 28.05.2020

 Redactat 2 ex.

          cons. DAPL Mariana-Luminița Ungureanu