HOTĂRÂRE

privind aprobarea Procesului-Verbal nr. 2 din data de 15.04.2020

      al Comisiei de analiză şi repartizare a locuințelor cu chirie

 pentru tineri prin A.N.L.

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.04.2020, având în vedere:

§ Referatul de aprobare nr. 15025/23.04.2020;

§ Raportul comun nr. 15026/23.04.2020 al compartimentelor  de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului;

§ Procesul Verbal nr. 2 încheiat în data de 15.04.2020 de către comisia de analiză şi repartizare a locuințelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L, constituită în baza Dispoziţiei Primarului nr. 2585/23.10.2019;

§ Prevederile Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 644/2014 privind modificarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001;

§  Prevederile Legii locuinţei nr. 114/1996 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile HCL nr. 131/27.05.2015 privind aprobarea Regulamentului privind cadrul, modalitatea de analiză şi soluţionare a cererilor de atribuire a locuinţelor pentru tineri construite prin A.N.L., administrarea, exploatarea şi închirierea acestora;

§ Prevederile H.C.L. nr. 55/27.02.2020 aprobarea Procesului-Verbal nr. 1 din data de 17.02.2020 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuințelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L.;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art. 129, alin. (2), lit. d) şi sau (7), lit. q) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

          În temeiul art. 139, alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Procesul Verbal nr. 2 din data de 15.04.2020 al comisiei de analiză şi repartizare a locuințelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L., conform anexei.

Art.2 Se aprobă repartizarea unui număr de 8 (opt) locuințe cu chirie pentru tineri prin A.N.L., conform anexei la Procesul verbal nr. 2 din data de 15.04.2020.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgovişte, comisia de analiză şi repartizare a locuințelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat – Compartimentul Fond Locativ şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgovişte.

 

           

                                                        CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                       SECRETARUL GENERAL

                                                                    AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

        jr. Cătălin Rădulescu                                    jr. Silvia-Elena Stanca

 

 

 

 

 

 

 

Nr.   130

Tgv. 30.04.2020

Redactat 2 ex.

           cons. DAPL Mariana-Luminița Ungureanu