HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

Construire locuinţă parter”,

  Aleea Coconilor, nr. 16A, Municipiul Târgoviște, Judeţul Dâmboviţa, beneficiar: Cristea Minodora

 

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.04.2020, având în vedere:

§  Referatul de aprobare nr. 14353/14.04.2020;

§  Raportul de specialitate nr. 14354/14.04.2020 al Arhitectului Şef al Municipiului Târgovişte privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  „Construire locuinţă parter”, Aleea Coconilor, nr. 16A, Municipiul Târgoviște, Judeţul Dâmboviţa, beneficiar: Cristea Minodora;

§Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, cu modificările şi completările ulterioare;

§Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 129, alin. (2), lit. c) și alin. 6, lit. c) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

        În temeiul art. 139 alin. (3), lit. e) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Construire locuinţă parter”, Aleea Coconilor, nr. 16A, Municipiul Târgoviște, Judeţul Dâmboviţa, beneficiar: Cristea Minodora.

Art. 2 Se stabilesc încadrarea funcțională în UTR 13, funcțiunea dominantă L - zonă rezidenţială, respectiv următorii indicatori urbanistici: POTmax= 35%; CUTmax = 0,70; Hmax = 10,0 m.

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 36 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Urbanism şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                                                   

                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                              SECRETARUL GENERAL

                                                                                             AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

        jr. Cătălin Rădulescu                                                            jr. Silvia-Elena Stanca

 

 

 

 

Nr.   129

Tgv. 30.04.2020

Redactat 3 ex.

            cons. DAPL Mariana-Luminița Ungureanu