HOTĂRÂRE

privind aprobarea demarării procedurilor de contractare a unui împrumut rambursabil în vederea finanțării contribuției proprii ce revine Municipiului Târgoviște, conform contractului de finanțare nr. 5043/2019 încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, pentru realizarea proiectuluiEficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul TârgoviștePachet 1.2” – cod proiect 121563

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.04.2020, având în vedere:

§ Referatul de aprobare nr. 14869/22.04.2020; 

§ Raportul de specialitate al Direcției Economice nr. 15020/23.04.2020; 

§ Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§   Prevederile Contractului de finanțare nr. 5043/24.12.2019 încheiat de Municipiul Târgoviște cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației pentru realizarea proiectului „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște – Pachet 1.2” – cod proiect 121563;

§  Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art. 129 alin. (2)  lit. b) și alin. (4) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

         În temeiul art. 139, alin. (3) lit. b) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă demararea procedurilor de contractare a unui împrumut rambursabil în vederea finanțării contribuției proprii ce revine Municipiului Târgoviște, conform contractului de finanțare nr. 5043/24.12.2019 încheiat de Municipiul Târgoviște cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, pentru realizarea proiectuluiEficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul TârgoviștePachet 1.2” – cod proiect 121563, în următoarele condiții:

-  Valoarea finanțării rambursabile: 7.589.000  lei;

-  Perioada de tragere: până la data de 30.06.2021;

-  Perioada de rambursare: 60 luni începând cu luna ianuarie 2022.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcţia Economică şi Secretarul General al Municipiului Târgoviște pentru comunicare.

   

                                                                                             CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                       SECRETARUL GENERAL

                                                                                                   AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

        jr. Cătălin Rădulescu                                                                       jr. Silvia-Elena Stanca

 

 

 

Nr.   127

Tgv. 30.04.2020

 Redactat 2 ex.

cons. DAPL Horațiu-Radu Maniți