HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnice pentru obținerea Autorizației de Desființare și a indicatorilor tehnico - economici pentru investiția „Desființare clădiri existente C1, C2, C3 și C4”, situate în str. Gen. I.E.Floreascu, nr. 8B

 

  Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.04.2020, având în vedere:

§  Referatul de aprobare nr. 15023/23.04.2020;

§  Raportul comun nr. 15024/23.04.2020 al compartimentelor  de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului;

§  Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul - cadru al documentaţiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

§  Prevederile H.G. nr. 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile;

§  Prevederile H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea şi expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, precum şi verificarea calităţii lucrărilor executate, cu modificările și completările ulterioare;

§  Ghidul solicitantului - condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte nr. POR/2017/Axa prioritară 9 - Sprijinirea regenerării economice şi sociale a comunităţilor defavorizate din mediul urban Prioritatea de investiţii 9.1 Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii;

§  Normative tehnice si STAS-uri incidente;

§  Certificatul de urbanism nr. 441/13.05.2019 eliberat cu scopul - Desființare clădiri existente C1, C2, C3 și C4;

§  Expertiza tehnică nr. 839/13.12.2019, realizată în scopul demolării clădirilor C1, C2, C3 și C4 situate în str. Gen. I.E.Florescu, nr. 8B, Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița;

§  Documentația Tehnică pentru Autorizarea Desființării elaborată de societatea DAC PROJECT DES S.R.L., în cadrul contractului nr. 14013/24.04.2019;

§  Prevederile H.C.L. nr. 18/31.01.2019 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul „Realizare şi dotare Grădiniţă cu program prelungit - strada general I.E. Florescu din Municipiul Târgovişte”;

§  Prevederile H.C.L. nr. 463/28.11.2018 privind reglementarea situaţiei juridice a bunurilor ce compun imobilul din Municipiul Târgovişte, strada General I.E. Florescu nr. 8 - fosta şcoală nr. 12 Târgovişte;

§  Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 129, alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

       În temeiul art. 139, alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă documentația tehnică, pentru obținerea Autorizației de Desființare, pentru investiția „Desființare clădiri existente C1, C2, C3 și C4”, situate în str. Gen. I.E.Florescu, nr. 8B, conform anexei.

Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru investiția „Desființare clădiri existente C1, C2, C3 și C4, după cum urmează:

  Suprafața terenului: 4910 m2;

  Suprafețe construite existente: 249 m2;

  Suprafețe construite desfășurate existente: 249 m2;

  Suprafețe construite (după desființare): 0 m2;

 

  Valoarea totală a investiţiei: 33.688,37 lei fără TVA, respectiv 40.089,16 lei cu TVA

                         din care C+M: 33.688,37 lei fără TVA, respectiv 40.089,16 lei cu TVA.

Art. 2. Finanţarea investiției se va realiza din Bugetul Local.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviste, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                               CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                         SECRETARUL GENERAL

                                                                                          AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

             jr. Cătălin Rădulescu                                                     jr. Silvia-Elena Stanca

 

 

Nr.   120

Tgv. 30.04.2020

 Redactat 2 ex.

         cons. DAPL Mariana-Luminița Ungureanu