HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L. nr. 17/31.01.2019 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul Înfiinţare şi dotare Creşă - strada general I.E. Florescu din Municipiul Târgovişte”

 

 

  Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.04.2020, având în vedere:

§Referatul de aprobare nr. 13921/09.04.2020;

§Raportul comun nr. 13922/09.04.2020 al compartimentelor  de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului;

§Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 24/2007 privind privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 313/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din zonele urbane;

§ Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul - cadru al documentaţiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

§ Prevederile H.G. nr. 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile;

§ Prevederile H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea şi expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, precum şi verificarea calităţii lucrărilor executate, cu modificările și completările ulterioare;

§ Ghidul solicitantului - condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte nr. POR/2017/Axa prioritară 9 - Sprijinirea regenerării economice şi sociale a comunităţilor defavorizate din mediul urban Prioritatea de investiţii 9.1 Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii;

§Prevederile H.C.L. nr. 17/31.01.2019 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul Înfiinţare şi dotare Creşă - strada general I.E. Florescu din Municipiul Târgovişte”;

§ Normativul privind proiectarea creşelor şi creşelor speciale pe baza exigenţelor de performanţă indicativ NP 022-97;

§ Normative tehnice si STAS-uri incidente;

§ Devizul general actualizat al investiţiei;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art. 129, alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

       În temeiul art. 139, alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se modifică indicatorii economici prevăzuţi în articolul 2 al H.C.L. nr. 17/31.01.2019 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul Înfiinţare şi dotare Creşă - strada general I.E. Florescu din Municipiul Târgovişte”, ca urmare a actualizării Devizului general, după cum urmează:

 

Indicatori financiari

Valoarea totală a investiţiei:  4.457.983,79 lei (exclusiv TVA),

                                                  5.377.753,49 lei (cu TVA)

                    din care C+M :    3.060.183,38 lei (exclusiv TVA),

                                                  3.641.618,22 lei (cu TVA).

Durata de realizare a obiectivului de investiţii este de 24 luni, din care 18 luni C+M.

 

Art. 2 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviste, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

                                          

 

                                                                                         CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                    SECRETARUL GENERAL

                                                                                                 AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

             jr. Cătălin Rădulescu                                                                jr. Silvia-Elena Stanca

 

Nr.   119

Tgv. 30.04.2020

 Redactat 2 ex.

          cons. DAPL Mariana-Luminița Ungureanu