HOTĂRĀRE

privind aprobarea situaţiilor financiare pentru anul 2019 ale   societății SERVICII PUBLICE MUNICIPALE TĀRGOVIȘTE S.R.L

 

  Consiliul Local Municipal Tārgoviște, īntrunit īn şedinţă ordinară, astăzi, 30.04.2020, avānd īn vedere:

§Raportul nr. 15159/24.04.2020 al societății SERVICII PUBLICE MUNICIPALE TĀRGOVIȘTE S.R.L. prin care se propune aprobarea situaţiilor financiare, notelor explicative, politicilor contabile, raportului Auditorului Financiar, raportului Consiliului de Administrație și raportulului conducerii societății pentru anul 2019;

§ Prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

§Prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§Prevederile Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile Ordinului nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Ordinului 3781/2019 privind principalele aspecte legate de īntocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice şi pentru reglementarea unor aspecte contabile, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile art. 12, lit. g) din Actul Constitutiv al societății SERVICII PUBLICE MUNICIPALE TĀRGOVIȘTE S.R.L.;

§ Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte;

§  Prevederile art. 129, alin. (2), lit. a) și alin. (3), lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2020;

       Īn temeiul art. 139, alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2020, adoptă următoarea 

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Se aprobă situaţiile financiare (bilanț, cont de profit și pierdere, date informative și situația activelor imobilizate), notele explicative, pentru anul 2019, ale societății SERVICII PUBLICE MUNICIPALE TĀRGOVIȘTE S.R.L. conform Anexelor 1 și 2.

Art. 2 Se aprobă Raportul Auditorului Financiar Independent și Raportul Administratorului Societății, pentru anul 2019, ale societății SERVICII PUBLICE MUNICIPALE TĀRGOVIȘTE S.R.L., conform Anexelor 3 și 4.

Art. 3 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Primarul Municipiului Tārgoviște, societatea SERVICII PUBLICE MUNICIPALE TĀRGOVIȘTE S.R.L., Direcția Economică şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Tārgovişte.

 

 

                                                                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                       SECRETARUL GENERAL

                                                                                                      AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

             jr. Cătălin Rădulescu                                                                 jr. Silvia-Elena Stanca

 

 

 

Nr.   117

Tgv. 30.04.2020

 Redactat 2 ex.

         cons. DAPL Mariana-Luminița Ungureanu