HOTĂRĀRE

privind aprobarea realizării bugetului de venituri si cheltuieli

(execuție bugetară) pentru anul 2019

al societății ECO-SAL 2005 S.A. Tārgoviște

 

Consiliul Local Municipal Tārgoviște, īntrunit īn şedinţă ordinară, astăzi, 30.04.2020, avānd īn vedere:

§  Raportul nr. 14885/22.04.2020 privind aprobarea realizării bugetului de venituri si cheltuieli al societății ECO-SAL 2005 S.A. Tārgoviște pentru anul 2019;

§Prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;

§ Prevederile O.G nr. 26/2013 privind īntărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile HG nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat īn plată;

§ Prevederile Anexei 6 din Ordinul nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;

§ Prevederile H.C.L. nr. 239/30.05.2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societății ECO-SAL 2005 S.A. Tārgovişte pentru anul 2019;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte;

§  Prevederile art. 129, alin. (2), lit. a) și alin. (3), lit. d) din Codul Administrativ Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2020;

       Īn temeiul art. 139, alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2020, adoptă următoarea 

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Se aprobă realizarea bugetului de venituri si cheltuieli (execuție bugetară) pentru anul 2019 al societății ECO-SAL 2005 S.A. Tārgoviște, conform anexelor.

Art. 2 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Primarul Municipiului Tārgoviște, societatea ECO-SAL 2005 S.A. Tārgovişte, Direcţia Economică şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Tārgovişte.

 

 

                                                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                         SECRETARUL GENERAL

                                                                                         AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

             jr. Cătălin Rădulescu                                                       jr. Silvia-Elena Stanca

 

 

 

 

Nr.   113

Tgv. 30.04.2020

 Redactat 2 ex.

         cons. DAPL Mariana-Luminița Ungureanu