HOTĂRĀRE

privind aprobarea componenței comisiei și a Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Municipiului Tārgoviște

 

Consiliul Local Municipal Tārgoviște, īntrunit īn şedinţă ordinară, astăzi, 30.04.2020, avānd īn vedere:

§   Referatul de aprobare nr. 14356/14.04.2020;

§  Raportul comun nr. 14357/14.04.2020 al compartimentelor de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului;

§  Prevederile art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile Ordinului 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism;

§  Prevederile HCL nr. 61/31.03.2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism pentru municipiul Tārgoviște;

§  Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte;

§ Prevederile art. 129, alin. (6) lit.c) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

        Īn temeiul art. 139, alin. (1) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Se aprobă componența comisiei și Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Municipiului Tārgoviște, conform anexelor 1-5.

Art. 2 Orice alte dispoziții contrare prezentei hotărāri īși īncetează aplicabilitatea.

Art. 3 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Primarul Municipiului Tārgoviște, Direcţia Urbanism şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Tārgovişte.

 

                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                          SECRETARUL GENERAL

                                                                                          AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

             jr. Cătălin Rădulescu                                                        jr. Silvia-Elena Stanca

 

 

Nr.   112

Tgv. 30.04.2020

 Redactat 2 ex.

         cons. DAPL Mariana-Luminița Ungureanu