HOTĂRĀRE

 privind īnchirierea prin licitaţie publică pe o perioadă de 5 ani a unui spațiu īn suprafață de 37,66 m2, situat īn Piața Vlad Țepeș, Municipiul Tārgovişte

 

    Consiliul Local Municipal Tārgovişte, īntrunit īn ședință ordinară, astăzi, 28.02.2022, avānd īn vedere:

§ Referatul de aprobare īnregistrat sub nr. 6365/22.02.2022, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§Raportul de specialitate īnregistrat sub nr. 6366/22.02.2022, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile anexei 5 h la la H.C.L nr. 283/09.11.2015, republicată īn baza H.C.L. nr. 333/24.11.2021 privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022;

§Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6), lit. a), art. 317, art. 332-334 și art. 338 din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

    Īn temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Se aprobă īnchirierea prin licitaţie publică, pe o perioadă de 5 ani, a spațiului īn suprafaţă de 37,66 m2 aparţinānd domeniului public al Municipiului Tārgovişte, īn vederea desfășurării activității de comerț, bun imobil avānd următoarele date de identificare:

·        Număr de inventar: 1007183;

·        Elemente de identificare: Municipiul Tārgoviște, str. Căpitan Stănică Ilie, nr. 2

·        Valoare de inventar: 4783 lei.

Art. 2 Se aprobă documentaţia de atribuire (fişa de date a procedurii, caiet de sarcini, contract de īnchiriere – cadru, formulare și modele de documente) conform anexelor.

Art. 3 Prin Dispoziția Primarului se va constitui comisia de evaluare, din componenţa căreia vor face parte și următorii consilieri:

1. Alexandru Bugyi

2. Dan-Alexandru Tică

3. Dan-Iulian Mărgărit

Art. 4 Preţul de īnceput al licitaţiei este de 22 lei/m2/lună.

Art. 5 Prezenta hotărāre va fi adusă la īndeplinire de Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, comisia ce va fi constituită şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Tārgovişte.

 

                                                         CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                            SECRETARUL GENERAL

                                                                                AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

                 jr. Cătălin Rădulescu                                     jr. Chiru-Cătălin Cristea

                  

 

 

 

Nr.   93

Tgv. 28.02.2022

 Redactat 2 ex.

          cons. Diana Ion