HOTĂRÂRE

   privind vânzarea prin licitație publică a 218 mc volum brut masă lemnoasă fasonată existentă pe amplasamentul imobilului situat în

str. Calea Ialomiței, nr. 9 – 15, Municipiul Târgoviște

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în şedință ordinară, astăzi, 25.02.2021, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 6140/19.02.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§  Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 6141/19.02.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 197/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic;

§ Prevederile H.G. nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului nr. 1540/2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Adresa Direcției Managementul Proiectelor nr. 4261/04.02.2021;

§ Adresa Direcției Silvice-Dâmbovița - Ocolul Silvic Târgoviște înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște sub nr. 1031/16.02.2021;

§ Contractul de prestări servicii silvice nr. 3310/28.01.2021;

§ Contractul de prestări servicii execuție lucrări de exploatare forestieră nr. 5160/11.02.2021;

§ Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. c) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019. cu modificările și completările ulterioare;

    În temeiul art. 139  alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă vânzarea prin licitație publică a 218 mc volum brut masă lemnoasă fasonată, existentă pe amplasamentul imobilului situat în str. Calea Ialomiței, nr. 9 – 15, Municipiul Târgoviște.

Art. 2 Prețul de pornire al licitației este de 70 lei/mc fără TVA.

Art. 3 Se aprobă documentaţia de atribuire (caiet de sarcini, contract de închiriere – cadru, formulare și modele de documente) conform anexelor.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

                                           

                                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETARUL GENERAL

                                                                            AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

     Conf. univ. Ioan-Corneliu Sălișteanu                     jr. Silvia-Elena Stanca

        

                 

Nr.   91

Tgv. 25.02.2021

 Redactat 2 ex.

           cons. DAPL Mariana-Luminița Ungureanu