HOTĂRĀRE

 privind īnchirierea prin licitaţie publică a terenului īn suprafaţă de

 146 m2 situat īn Bdul. Independenței, zona Baia Comunală,

Municipiul Tārgoviște

 

    Consiliul Local Municipal Tārgoviște, īntrunit īn şedință ordinară, astăzi, 25.02.2021, avānd īn vedere:

§ Referatul de aprobare īnregistrat sub nr. 6077/18.02.2021, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§Raportul de specialitate īnregistrat sub nr. 6078/18.02.2021, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile anexei 5 h la la H.C.L nr. 283/09.11.2015, republicată īn baza H.C.L. nr. 140/28.05.2020 privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021, cu rata inflației de 3,8%;

§Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. a), art. 317, art. 332-334 și art. 338 din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

    Īn temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare adoptă următoarea

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Se aprobă īnchirierea prin licitaţie publică, pe o perioadă de 5 ani, a terenului īn suprafaţă de 146 m2 aparţinānd domeniului public al Municipiului Tārgovişte, situat īn Bdul. Independenței, zona Baia Comunală, cvartal 23/94, parcela 98, īn vederea desfășurării activității de comerț, bun imobil avānd următoarele date de identificare:

 

Număr de inventar: 70001068;

Elemente de identificare: Bdul. Independenței, zona Baia Comunală, cvartal 23/94, parcela 98;

Valoare de inventar: 42791 lei.

Art. 2 Se aprobă documentaţia de atribuire (fişa de date a procedurii, caiet de sarcini, contract de īnchiriere – cadru, formulare și modele de documente) conform anexelor.

Art. 3 Prin Dispoziția Primarului se va constitui comisia de evaluare, din componenţa căreia vor face parte și următorii consilieri:

1. Bugyi Alexandru

2. Cozma Constantin

3. Bercu Adrian-Gheorghe

Art. 4 Preţul de īnceput al licitaţiei este de 49 lei/m2/lună.

Art. 5 Prezenta hotărāre va fi adusă la īndeplinire de Primarul Municipiului Tārgovişte, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, comisia ce va fi constituită şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Tārgovişte.

 

                                          

                                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETARUL GENERAL

                                                                            AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

     Conf. univ. Ioan-Corneliu Sălișteanu                     jr. Silvia-Elena Stanca

        

                 

Nr.   83

Tgv. 25.02.2021

 Redactat 2 ex.

          cons. DAPL Mariana-Luminița Ungureanu