HOTĂRÂRE

privind închirierea prin licitație publică a unor terenuri și a unor spații în incinta Complexului Turistic de Natație

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în şedință ordinară, astăzi, 25.02.2021, având în vedere:

§  Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 5598/15.02.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 5599/15.02.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile anexei 5a la H.C.L nr. 283/09.11.2015, republicată în baza H.C.L. nr. 140/28.05.2020 privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021, cu rata inflației de 3,8%;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. a), art. 317, art. 332-334 și art. 338 din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

      În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă închirierea prin licitație publică, pe o perioadă de 3 luni, a 5 terenuri în suprafață totală de 370 m2, aparţinând domeniului public al Municipiului Târgovişte, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ, având următoarele date de identificare:

-       strada Calea Ialomiței, nr. 9, zona de Ștrand;

·     un teren în suprafață de 50 m2 (nr. inventar 70.10.15/1, valoare de inventar 3500 lei)

·     un teren în suprafață de 50 m2  (nr. inventar 70.10.15/2, valoare de inventar 3500 lei)

·     un teren în suprafață de 210 m2 (nr. inventar 70.10.15/4, valoare de inventar 9800 lei)

·     un teren în suprafață de 20 m2 (nr. inventar 70.10.15/6, valoare de inventar 1400 lei)

·     un teren în suprafață de 40 m2 (nr. inventar 70.10.15/7, valoare de inventar 2800 lei).

Art. 2 Se aprobă închirierea prin licitație publică, pe o perioadă de perioadă de 24 luni, a două spații în suprafață de 2 m2 fiecare, aparţinând domeniului public al Municipiului Târgovişte, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ, având următoarele date de identificare:

-   strada Calea Ialomiţei, nr. 9, în incinta Complexului Turistic de Nataţie – zona interioară a Bazinului Olimpic

·     două spații cu suprafata de 2 m2 fiecare, (nr. inventar 10.01.05/1, valoare de inventar 17899 lei).

Art. 3 Se aprobă documentaţia de atribuire (fişa de date a procedurii, caiet de sarcini, contract de închiriere – cadru, formulare și modele de documente) conform anexelor.

Art. 4 Prin Dispoziția Primarului se va constitui comisia de evaluare, din componenţa căreia vor face parte și următorii consilieri:

1. Bugyi Alexandru

2. Cozma Constantin

3. Bercu Adrian-Gheorghe

Art. 5 Preţul de început al licitaţiei este următorul:

·     2 terenuri cu suprafața 50 m2 fiecare - 45 lei/ m2/lună fiecare;

·     un teren cu suprafața 210 m2  - (zona nisip) - 45 lei/ m2/lună;

·     un teren cu suprafața de 20 m2 - 45 lei/ m2/lună;

·     un teren cu suprafața de 40 m2 - 45 lei /m2/lună.

·     două spații cu suprafața de 2 m2 fiecare - 45 lei /m2/lună pentru fiecare spațiu.

Art. 6 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Târgovişte, Direcția Complex Turistic de Natație, comisia ce va fi constituită şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgovişte.

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETARUL GENERAL

                                                                            AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

     Conf. univ. Ioan-Corneliu Sălișteanu                      jr. Silvia-Elena Stanca

        

 

 

            Nr.   79

Tgv. 25.02.2021

 Redactat 2 ex.

          cons. DAPL Mariana-Luminița Ungureanu