HOTĂRÂRE

privind revocarea dreptului de administrare constituit în favoarea

Direcției de Asistență Socială asupra imobilului proprietate publică a Municipiului Targovişte, PT 5 MICRO VI, situat in strada Transilvaniei

 

       Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.02.2022, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 6343/22.02.2022, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 6344/22.02.2022, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 213/2018 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările uletrioare;

§ Prevederile art. 861 alin. (3), art. 866-888 din Codul Civil, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările uletrioare;

§ Prevederile O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile OUG nr. 85/2018 pentru abrogarea unor dispoziţii legale în domeniul investiţiilor finanţate din fonduri publice

 

 

§ Prevederile HCL nr. 206/30.07.2015 privind darea în administrare a imobilului-construcție în suprafaţă de 351 mp și a terenului aferent acesteia, situat în PT 5, micro 6, str. Transilvaniei către Direcţia de Asistenţă Socială;

§ Prevederile HCL nr. 180/29.07.2016 privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Târgoviște

§ Prevederile HCL nr. 123/30.03.2017 privind modificarea HCL nr. 366/25.11.2016 și completarea HCL nr. 206/30.07.2015;

§ Prevederile H.C.L. nr. 58/20.02.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Înființarea și amenajarea unui Centru de preparare a hranei pentru creșele din subordinea Direcției de Asistență Socială Târgoviște”;

§ Prevederile HCL nr. 155/28.03.2019 pentru modificarea H.C.L. nr. 58/20.02.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Înfiinţarea şi amenajarea unui centru de preparare a hranei pentru creşele din subordinea Direcţiei de Asistenţă Socială Târgovişte

§ Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. c) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

       În temeiul 139 alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se revocă dreptul de administrare constuituit în favoarea Direcției de Asistență Socială prin H.C.L. nr. 206/30.07.2015 modificată prin HCL nr. 123/30.03.2017, asupra imobilelor proprietate publică a Municipiului Târgoviște clădire și teren aferente PT 5 Micro VI, situate in strada Transilvaniei.

Art. 2 Se aprobă renunțarea la realizarea obiectivului de investiții cu titlulÎnființarea și amenajarea unui centru de preparare a hranei pentru creșele din subordinea Direcției de Asistență Socială Târgoviștepentru care au fost aprobați indicatorii tehnico-economici prin HCL nr. 58/20.02.2018 modificată si completată prin HCL nr. 155/28.03.2019.

Art. 3 Se aprobă transferul obiectivului de investiții parțial realizat, pe bază de protocol de predare-primire către Municipiul Târgoviște, conform dispozițiilor legale.

Art. 4 Începând cu data prezentei, H.C.L. nr. 206/30.07.2015 și art. 2 al H.C.L. nr.  123/30.03.2017 își încetează aplicabilitatea.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Direcţia de Asistență Socială, Direcţia Economică - Compartimentul Evidenţa Patrimoniului şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

                                                                       CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                            SECRETARUL GENERAL

                                                                                AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

                 jr. Cătălin Rădulescu                                     jr. Chiru-Cătălin Cristea

                  

 

 

 

 

Nr.   78

Tgv. 28.02.2022

 Redactat 2 ex.

 cons. Diana Ion