HOTĂRÂRE

privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre Municipiul Târgovişte prin Direcția Complex Turistic de Natație şi Federaţia Română de Nataţie şi Pentatlon Modern în vederea organizării

„Cupei României la înot, juniori, tineret, seniori”,

în perioada 31 martie – 03 aprilie 2021 și 07 – 10 aprilie 2021

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în şedință ordinară, astăzi, 25.02.2021, având în vedere:

§  Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 5596/15.02.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 5597/15.02.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Adresa Federaţiei Române de Nataţie şi Pentatlon Modern nr. 148/04.02.2021;

§ Prevederile H.C.L. nr. 28/05.02.2016 privind înființarea Direcției Complex Turistic de Natație;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. e) și alin. (9) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

      În temeiul art. 139 alin. (3) lit. f) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă încheierea Acordului de parteneriat dintre Municipiul Târgovişte prin Direcția Complex Turistic de Natație şi Federaţia Română de Nataţie şi Pentatlon Modern în vederea organizării „Cupei României la înot, juniori, tineret, seniori”, în perioada 31 martie – 03 aprilie 2021 și 07 – 10 aprilie 2021, conform anexei.

Art. 2 Se împuternicește Directorul Complexului Turistic de Natație, prof. Ciprian Prisăcaru să semneze Acordul de parteneriat care face obiectul articolului 1 din prezenta hotărâre.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Complex Turistic de Nataţie Târgovişte şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.     

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETARUL GENERAL

                                                                            AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

     Conf. univ. Ioan-Corneliu Sălișteanu                      jr. Silvia-Elena Stanca

        

               

 

Nr.   78

Tgv. 25.02.2021

 Redactat 2 ex.

           cons. DAPL Mariana-Luminița Ungureanu