HOTĂRÂRE

privind includerea în domeniul public al Municipiului Târgovişte a obiectivului de investiții Dezvoltarea infrastructurii de alimentare a autovehiculelor cu energie electrică prin achiziția a 4 stații de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in în Municipiul Târgoviște

 

   Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în şedință ordinară, astăzi, 25.02.2021, având în vedere:

§Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 5818/17.02.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§  Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 5819/17.02.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile punctelor 1.2.1 și 1.2.3 din Capitolul III al Normei metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, planul de conturi pentru instituţii publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia din 12.12.2005, aprobată prin Ordinul nr. 1917/2005, cu modificările și completările ulterioare;

§  Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 17197/23.05.2019;

§  Adresa Direcției Managementul Proiectelor nr. 5088/11.02.2021;

§  Prevederile H.C.L. nr. 297/28.08.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţiții Dezvoltarea infrastructurii de alimentare a autovehiculelor cu energie electrică prin achiziția a patru stații de reîncărcare pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in;

§ Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. c), art. 286 alin. (4) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

             În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. Se aprobă includerea în domeniul public al Municipiului Târgovişte a obiectivului de investiții Dezvoltarea infrastructurii de alimentare a autovehiculelor cu energie electrică prin achiziția a 4 stații de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in în Municipiul Târgoviște, în valoare totală de 1.009.175,65 lei și înregistrarea ca active fixe corporale a stațiilor de reîncărcare cu datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Stațiile de reîncărcare, incluse în domeniul public al municipiului conform art. 1, se transmit pe bază de proces-verbal în administrare către Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat. 

Art. 3. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte se modifică în mod corespunzător.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Compartimentul Evidența Patrimoniului, Direcţia Economică, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETARUL GENERAL

                                                                            AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

     Conf. univ. Ioan-Corneliu Sălișteanu                     jr. Silvia-Elena Stanca

        

                 

 

Nr.   75

Tgv. 25.02.2021

 Redactat 3 ex.

           cons. DAPL Mariana-Luminița Ungureanu