HOTĂRÂRE

                         privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire locuință colectivă P+4E”, Târgoviște, Calea Ialomiței, nr. 41, județ Dâmbovița,

beneficiar Cojocaru Nicolae

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.02.2022, având în vedere:

§  Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 4697/09.02.2022, întocmit în  conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§  Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 4875/10.02.2022, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

§  Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§  Prevederile art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. c) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. e) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

             

   HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Construire locuință colectivă P+4E”, Târgoviște, Calea Ialomiței, nr. 41, județ Dâmbovița, beneficiar Cojocaru Nicolae.

Art. 2 Se stabilesc încadrarea funcțională în UTR 14, funcțiunea dominantă Llu-zonă rezidențială cu clădiri cu mai mult de 3 niveluri (peste 10,0 m), respectiv următorii indicatori urbanistici: POT = 30% ; CUT = 1,5 Hmax. cornișă=17,00 m, Hmax. coamă=19,00m.

Art. 3 Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 5 zile de la data comunicării către Instituția Prefectului-Județul Dâmbovița și Planul Urbanistic Zonal are valabilitate de 24 luni.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Direcția Urbanism şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

 

                                                                   CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                            SECRETARUL GENERAL

                                                                                AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

                 jr. Cătălin Rădulescu                                     jr. Chiru-Cătălin Cristea

                  

 

 

 

Nr.   73

Tgv. 28.02.2022

 Redactat 3 ex.

  cons. Diana Ion