HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului Construire locuinţe sociale

în Municipiul Târgovişte, Judeţul Dâmboviţa

 

        Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.02.2022, având în vedere:

§  Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 6001/18.02.2022, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 6078/21.02.2022, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţelor publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea şi expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, precum şi verificarea calităţii lucrărilor executate, cu modificările și completările uletrioare;

§ Prevederile Ordinului MDRAP nr. 2953 din 22.10.2019 pentru aprobarea Ghidului solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte POR/2019/9/9.1/1/ 7 REGIUNI, POR/2019/9/9.1/BI și POR/2019/9/9.1/1/ Întreprinderi - Axa prioritară 9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiții 9.1 - Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității (D.L.R.C.);

§ Prevederile H.C.L nr. 219/30.05.2019 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii Construire locuinţe sociale în Municipiul Târgovişte, Judeţul Dâmboviţa”, cu modificările și completările ulterioare;

§ Scrisoare de finalizare a etapei ETF nr. 5457/15.02.2022 transmisă de Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia;

§ Cererea de finanțare pentru proiectul Construire locuinţe sociale în Municipiul Târgovişte, Judeţul Dâmboviţa” – cod SMIS 153055;

§ Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

        În temeiul art. 139 alin. (3) lit. d) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă proiectul Construire locuinţe sociale în Municipiul Târgovişte, Judeţul Dâmboviţa” - cod SMIS 153055 în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 9, Prioritatea de investitii 9.1, Componenta: POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI.

Art. 2 Se aprobă valoarea totală a proiectului Construire locuinţe sociale în Municipiul Târgovişte, Judeţul Dâmboviţa in cuantum de 9.550.559,59 lei (inclusiv TVA), din care valoare totala eligibila 7.602.400,00 lei (inclusiv TVA) si valoarea totala neeligibila 1.948.159,59 lei (inclusiv TVA).

Art. 3  Se aprobă contributia proprie a Municipiului Targoviste in cuantum de 2.100.207,59 lei, însumând 152.048,00 lei (2,00% din valoarea eligibilă a proiectului), respectiv 1.948.159,59 lei  (valoarea totala neeligibila), aferenta proiectului Construire locuinţe sociale în Municipiul Târgovişte, Judeţul Dâmboviţa.

Art. 4 Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului Construire locuinţe sociale în Municipiul Târgovişte, Judeţul Dâmboviţa pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al Municipiului Targoviste.

 

Art. 5  Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art. 6  Se împuternicește domnul Daniel-Cristian STAN, Primar al Municipiului Târgoviste, să semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele Municipiului Targoviste.

Art. 7 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 8  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

Art. 9 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin publicare pe site-ul propriu al Municipiului Târgovişte. 

 

                                                                   CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                            SECRETARUL GENERAL

                                                                                AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

                 jr. Cătălin Rădulescu                                     jr. Chiru-Cătălin Cristea

                  

 

 

 

 

Nr.   68

Tgv. 28.02.2022

 Redactat 2 ex.

          cons. Mariana-Luminița Ungureanu