HOTĂRÂRE

privind majorarea impozitului datorat

pentru terenul neîngrijit situat în Municipiul Târgoviște,

str. Mihai Bravu, nr. 16

 

        Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.02.2022, având în vedere:

§Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 5300/15.02.2022, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 5614/16.02.2022, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile art. 489 alin. 5 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile pct. 168 din capitolul X al H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile Dispoziției Primarului nr. 1968/03.07.2017;

§Somația nr. 5057/22.06.2021 întocmită de Poliția Locală a Municipiului Târgoviște;

§Nota de constatare nr. 411/12.01.2022 întocmită de Poliția Locală a Municipiului Târgoviște;

§Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și (4) lit. c) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

        În temeiul art. 139 alin. (3) lit. c) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Începând cu 01.01.2022 se majorează cu 500% impozitul datorat pentru terenul situat în Municipiul Târgoviște, str. Mihai Bravu, nr. 16 de Săvulescu Alexandru și Zachia Florina.

Art. 2 Serviciul Stabilire, Constatare, Incasare Impozite şi Taxe locale din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgoviște va opera prezenta majorare în evidențele fiscale, va emite și va comunica decizia de impunere dlui. Săvulescu Alexandru și dnei. Zachia Florina.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgovişte, Direcția EconomicăServiciul Stabilire, Constatare, Incasare Impozite şi Taxe locale şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

 

                                                                   CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                            SECRETARUL GENERAL

                                                                                AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

                 jr. Cătălin Rădulescu                                     jr. Chiru-Cătălin Cristea

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.   65

Tgv. 28.02.2022

 Redactat 2 ex.

          cons. Diana Ion