HOTĂRĀRE

privind majorarea impozitului datorat

pentru clădirea neīngrijită situată īn Municipiul Tārgoviște,

str. Matei Basarab, nr. 18

 

        Consiliul Local Municipal Tārgovişte, īntrunit īn ședință ordinară, astăzi, 28.02.2022, avānd īn vedere:

§ Referatul de aprobare īnregistrat sub nr. 5300/15.02.2022, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de specialitate īnregistrat sub nr. 5514/16.02.2022, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 489 alin. 5 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile pct. 168 din capitolul X al H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Dispoziției Primarului nr. 1968/03.07.2017;

§ Somația nr. 1448/24.02.2021 īntocmită de Poliția Locală a Municipiului Tārgoviște;

§ Nota de constatare nr. 179/05.01.2022 īntocmită de Poliția Locală a Municipiului Tārgoviște;

§Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și (4) lit. c) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

        Īn temeiul art. 139 alin. (3) lit. c) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

 

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Īncepānd cu 01.01.2022 se majorează cu 500% impozitul pentru clădirea situată īn Municipiul Tārgoviște, str. Matei Basarab, nr. 18, datorat de doamna Puică-Abramescu Cristina și domnul Puică Bogdan.

Art. 2 Serviciul Stabilire, Constatare, Incasare Impozite şi Taxe locale din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tārgoviște va opera prezenta majorare īn evidențele fiscale, va emite și va comunica decizia de impunere doamnei Puică-Abramescu Cristina și domnului Puică Bogdan.

Art. 3 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Primarul Municipiului Tārgovişte, Direcția Economic㠖 Serviciul Stabilire, Constatare, Incasare Impozite şi Taxe locale şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Tārgoviște.

 

                                                                   CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                            SECRETARUL GENERAL

                                                                                AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

                 jr. Cătălin Rădulescu                                     jr. Chiru-Cătălin Cristea

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.   42

Tgv. 28.02.2022

 Redactat 2 ex.

  cons. Mariana-Luminița Ungureanu