HOTĂRĀRE

privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Tārgovişte īn Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. Tārgovişte

 

   Consiliul Local Municipal Tārgovişte, īntrunit īn şedinţă ordinară, astăzi, 28.01.2021, avānd īn vedere:

§  Raportul de specialitate īnregistrat sub nr. 2574/22.01.2021, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 243/26.11.2020 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Tārgoviște īn Adunarea Generală a Acţionarilor Societății MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.;

§ Prevederile art. 3 și art. 15 din Actul Constitutiv al Municipal Construct S.A.;

§ Prevederile Hotărārii A.G.A. Municipal Construct S.A. nr. 38/19.06.2013;

§ Prevederile Contractului de īnchiriere nr. 1487/19.06.2013;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019 cu modificările și completările ulterioare;

            Īn temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Se aprobă limitele mandatului reprezentantului Municipiului Tārgoviște īn Adunarea Generală a Acţionarilor la Municipal Construct S.A., īn care se va supune spre aprobare punctul de pe ordinea de zi, potrivit procurii speciale prevăzute īn anexa care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 2 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Primarul Municipiului Tārgovişte, reprezentantul Municipiului Tārgovişte īn A.G.A. la MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., dna. Alina-Loredana Eftene, şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Tārgoviște.

 

                                                               CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETARUL GENERAL

                                                                            AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

                ec.  Alexandru Bugyi                                      jr. Silvia-Elena Stanca

       

                 

 

Nr.   4

Tgv. 28.01.2021

 Redactat 2 ex.

          cons. DAPL Mariana-Luminița Ungureanu

 

 

 

 

Anexa  la HCL nr. 4/28.01.2020

                                                                                                                  

PROCURA SPECIALĂ

pentru participarea la Şedinţa Adunării Generale

a Acţionarilor MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.

 

Municipiul Tārgovişte, prin Consiliul Local, MANDATEAZĂ pe reprezentantul său numit prin H.C.L nr. 243/26.11.2020, dna. ALINA-LOREDANA EFTENE, să exercite dreptul de vot aferent acţiunilor deţinute şi īnregistrate īn Registrul Acţionarilor pentru punctul de pe ordinea de zi, astfel:

 

1.      Să aprobe modificarea art. 3 din actul constituiv al societății după cum urmează:

Articolul 3.

Sediul societăţii

 

(1) Sediul societăţii este īn Romānia, Municipiul Tārgovişte, judeţul Dāmboviţa, Strada I.C. Brătianu, Nr. 38, etaj II, īn suprafață de 160 mp. Sediul societăţii poate fi schimbat la altă adresă īn Municipiul Tārgoviște pe baza hotărārii Adunării Generale a Acţionarilor potrivit legii.

(2) Societatea are o bază de producție situată īn următoarea locație:

§  Baza de producție prefabricate din beton și Depozit materiale de construcții īn str. Radu de la Afumați nr.7,  Municipiul Tārgovişte, judeţul Dāmboviţa.

(3) Societatea poate īnființa șantiere, puncte de lucru și alte sedii secundare situate īn alte localități din țară și străinătate, numai īn urma hotărārii Adunării Generale a Acționarilor cu respectarea dispozițiilor legale īn vigoare.

 

 

    Pentru  _____X_______   Īmpotrivă_________  Abţinere_________    

 

 

                                                               CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETARUL GENERAL

                                                                            AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

                ec.  Alexandru Bugyi                                      jr. Silvia-Elena Stanca