HOTĂRÂRE

privind aprobarea intrării în vigoare la data de 01.03.2022
a H.C.L. nr. 366/16.12.2021 și, pe cale de consecință, aprobarea cuantumului taxei de habitat pentru lunile ianuarie și februarie 2022 la nivelul anului 2021, așa cum a fost aprobat prin H.C.L. nr. 29/25.02.2021

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, cu convocare de îndată, astăzi, 30.12.2021, având în vedere:

§ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 48636/19.12.202 întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, modificată și completată prin Legea de revizuire a Constituției României nr. 429/2003

§ Prevederile art. 2 alin. (1), art. 6 alin. (1) lit. ”k”, art. 8 alin. (2), art. 25 lit. ”a” din Legea nr. 101/2006 actualizată, privind serviciile de salubrizare a localităților

§ Prevederile art. 484 și art. 485 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

§ Prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare

§ Hotărârea A.D.I. nr. 348/22.11.2021 privind stabilirea și aprobarea cuantumului taxei de habitat la nivel județean, cu destinație specială de salubrizare pentru anul 2022

§ Hotărârea A.D.I. nr. 349/22.11.2021 privind Metodologia de instituire și colectare a taxei de habitat la nivel județean, cu destinație specială de salubrizare

§ Hotărârea A.D.I. nr. 356/21.12.2021 privind aprobarea intrării în vigoare la data de 01.03.2022 a Hotărârii A.D.I. nr. 348/22.11.2021 și, pe cale de consecință, aprobarea cuantumului taxei de habitat pentru luile ianuarie și februarie 2022 la nivelul anului 2021, așa cum a fost aprobată prin Hotărârea A.D.I. nr. 330/17.12.2020;

§ Prevederile HCL nr. 29/25.02.2021 privind aprobarea la nivelul Municipiului Târgoviște a cuantumului taxei de habitat cu destinație specială de salubrizare şi a nivelului cotizaţiei, pentru anul 2021;

§ Prevederile HCL nr. 366/16.12.2021 privind aprobarea la nivelul Municipiului Târgoviște a cuantumului taxei de habitat cu destinație specială de salubrizare pentru anul 2022;

§ Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art.129 alin (2) lit b) și alin.(4) lit.c) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;

    În temeiul art. 139 alin. (3) lit. c) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE

 

Art.1. Se aprobă intrarea în vigoare la data de 01.03.2022 a H.C.L. nr. 366/16.12.2021 privind stabilirea și aprobarea cuantumului taxei de habitat, cu destinație specială de salubrizare pentru anul 2022 și, pe cale de consecință, se aprobă cuantumul taxei de habitat pentru lunile ianuarie și februarie 2022 la nivelul anului 2021, așa cum a fost aprobat prin H.C.L. nr. 29/25.02.2021.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Aparatul de Specialitate al Primarului, Direcţiile subordonate Consiliului Local Municipal Târgovişte şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgovişte.

 

                                                        CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                               SECRETARUL GENERAL

                                                                                  AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

                ec. Alexandru Bugyi                                        jr. Chiru-Cătălin Cristea

       

         

Nr.   394

Tgv. 30.12.2021

 Redactat 2 ex.

  cons. Mariana-Luminița Ungureanu