HOTĂRĀRE

privind īnchirierea prin licitație publică pe o perioadă de 2 ani a spațiului

īn suprafaţă de 23 m2 situat īn Municipiul Tārgovişte,

Calea București, blocul O1, parter

 

    Consiliul Local Municipal Tārgoviște, īntrunit īn ședință ordinară, astăzi, 16.12.2021, avānd īn vedere:

§  Referatul de aprobare īnregistrat sub nr. 46405/10.12.2021, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§  Raportul de specialitate īnregistrat sub nr. 46406/10.12.2021 īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile anexei 5h la HCL nr. 283/09.11.2015, republicată īn baza H.C.L. nr. 333/24.11.2021 privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022;

§  Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte;

§  Prevederile art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. a), art. 317, art. 332, art. 333, art. 338 din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

        Īn temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Se aprobă īnchirierea prin licitaţie publică, pe o perioadă de 2 ani, a terenului aparţinānd domeniului public al Municipiului Tārgovişte, īn suprafaţă de 23 m2, situat īn Municipiul Tārgovişte, Calea București, blocul O1, parter, īn vederea desfăşurării activităţii de comerţ, bun imobil avānd următoarele date de identificare:

I.   Număr de inventar: 1520107;

II.   Valoare de inventar: 30.000 lei.

Art. 2 Se aprobă documentaţia de atribuire (fişa de date a procedurii, caiet de sarcini, contract de īnchiriere – cadru, formulare și modele de documente) conform anexelor.

Art. 3 Prin Dispoziția Primarului se va constitui comisia de evaluare, din componenţa căreia vor face parte și următorii consilieri:

 Alexandru Bugyi

Constantin Cozma

Dan Alexandru Tică

Art. 4 Preţul de īnceput al licitaţiei este de 28 lei/m2/lună.

Art. 5 Prezenta hotărāre va fi adusă la īndeplinire de Direcția de Salubritate, comisia ce va fi constituită şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Tārgovişte.  

 

                                                                     CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                               SECRETARUL GENERAL

                                                                                  AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

                ec. Alexandru Bugyi                                          jr. Chiru-Cătălin Cristea

       

  

Nr.   392

Tgv. 16.12.2021

 Redactat 2 ex.

          cons. Mariana-Luminița Ungureanu