HOTĂRÂRE

privind aprobarea Procesului Verbal nr. 6 din data de 07.12.2021

al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor sociale

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 16.12.2021, având în vedere:

§   Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 46076/08.12.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§   Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 46077/08.12.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§   Procesul Verbal nr. 6 din data de 07.12.2021 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale, constituită în baza Dispoziţiei Primarului nr. 1142/06.05.2021;

§Prevederile Legii locuinţei nr. 114/1996 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§Prevederile H.G. nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

§Prevederile H.C.L. nr. 88/25.02.2021 privind aprobarea listei de priorități pentru anul 2021 cu persoanele din municipiul Târgoviște îndreptățite să primească locuințe sociale;

§Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§Prevederile art. 129 alin. (2) lit. d) şi alin. (8) lit. b) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

      În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Procesul Verbal nr. 6 din data de 07.12.2021 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale, conform anexei.

Art. 2 Se anulează poziția 1 din Anexa 1 la Procesul Verbal nr. 5 din data de 20.10.2021, aprobat prin H.C.L. nr. 325/28.10.2021 și poziția 4 din Anexa 1 la Procesul Verbal nr. 5 din data de 15.12.2020, aprobat prin H.C.L. nr. 306/24.12.2020.

Art. 3 Se aprobă repartizarea unui număr de 4 (patru) locuințe sociale, conform anexei la Procesul Verbal nr. 6 din data de 07.12.2021.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat – Compartiment Fond Locativ, Comisia de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgovişte. 

 

 

                                                                   CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                               SECRETARUL GENERAL

                                                                                  AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

                ec. Alexandru Bugyi                                          jr. Chiru-Cătălin Cristea

       

         

Nr.   381

Tgv. 16.12.2021

 Redactat 2 ex.

           cons. Mariana-Luminița Ungureanu