HOTĂRĀRE

    privind aprobarea Procesului Verbal nr. 3 din data de 07.12.2021

 de către Comisia de analiză şi repartizare a locuințelor cu chirie

pentru tineri, prin A.N.L

 

Consiliul Local Municipal Tārgovişte, īntrunit īn ședință ordinară, astăzi, 16.12.2021, avānd īn vedere:

§  Referatul de aprobare īnregistrat sub nr. 46073/08.12.2021, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Raportul de specialitate īnregistrat sub nr. 46074/08.12.2021, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§Procesul Verbal nr. 3 īncheiat īn data de 07.12.2021 de către comisia de analiză şi repartizare a locuințelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L, constituită īn baza Dispoziţiei Primarului nr. 1141/06.05.2021;

§Prevederile Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile Legii nr. 152/1998 privind īnfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§Prevederile H.G. nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea īn aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind īnfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare;

§Prevederile H.C.L. nr. 89/25.02.2021 privind aprobarea listei de priorități pentru anul 2021 cu persoanele deținătoare de dosare complete pentru locuințele cu chirie pentru tineri prin A.N.L.;

§Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte;

§Prevederile art. 129 alin. (2) lit. d) şi alin. (7) lit. q) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

     Īn temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Se aprobă Procesul Verbal nr. 3 din data de 07.12.2021 al comisiei de analiză şi repartizare a locuințelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L., conform anexei.

Art. 2 Se aprobă repartizarea unui număr de 15 (cincisprezece) locuințe cu chirie pentru tineri prin A.N.L., conform anexei la Procesul - Verbal nr. 3 din data de 07.12.2021.

Art. 3 Orice alte dispoziții contrare prezentei hotărāri īși īncetează aplicabilitatea.

Art. 4 Prezenta hotărāre va fi adusă la īndeplinire de Comisia de analiză şi repartizare a locuințelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat – Compartimentul Fond Locativ şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Tārgovişte.

 

                                                           CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                               SECRETARUL GENERAL

                                                                                  AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

                ec. Alexandru Bugyi                                        jr. Chiru-Cătălin Cristea

       

         

Nr.   380

Tgv. 16.12.2021

 Redactat 2 ex.

          cons. Mariana-Luminița Ungureanu