HOTĂRÂRE

privind acordarea unui aviz de principiu Societății Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A.  în vederea contractării unui împrumut necesar

pentru cofinanțarea  Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în județul Dâmbovița, în perioada 2014-2020

 

         Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.02.2022, având în vedere:

§ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 4734/09.02.2022, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Adresa Societății Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A. nr. 3462/31.01.2022, înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște sub nr. 3737/01.02.2022;

§ Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art.139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. l. Se acordă Avizul de principiu Societății Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A. pentru continuarea demersurilor în vederea contractării, în condițiile scrisorii BERD din 10.12.2021, a unui împrumut necesar pentru cofinanțarea Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în județul Dâmbovița, în perioada 2014-2020.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Societatea Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A. şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgovişte.

 

                                                                   CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                            SECRETARUL GENERAL

                                                                                AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

                 jr. Cătălin Rădulescu                                     jr. Chiru-Cătălin Cristea

                  

 

Nr.   38

Tgv. 28.02.2022

 Redactat 2 ex.

  cons. Mariana-Luminița Ungureanu