HOTĂRÂRE

privind majorarea impozitului datorat

pentru clădirile neîngrijite

 

        Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în şedință ordinară, astăzi, 25.02.2021, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 5167/11.02.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 5176/11.02.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 489 alin. 5 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile pct. 168 din capitolul X al H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Dispoziției Primarului nr. 1968/03.07.2017;

§ Somația nr. 2705/20.03.2019 întocmită de Poliția Locală;

§ Nota de constatare nr. 63/05.01.2021 întocmită de Poliția Locală;

§ Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și (4) lit. c) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

        În temeiul art. 139 alin. (3) lit. c) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Începând cu 01.01.2021 se majorează cu 500% impozitul datorat de                                               , domiciliat în                    , în calitate de proprietar, pentru clădirea pe care o deține în Municipiul Târgoviște, b-dul Regele Carol I, nr. 15.

Art. 2 Serviciul Stabilire, Constatare, Incasare Impozite şi Taxe locale din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgoviște va opera prezenta majorare în evidențele fiscale, va emite și va comunica decizia de impunere                                     .

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgovişte, Direcția Economică – Serviciul Stabilire, Constatare, Incasare Impozite şi Taxe locale şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                                                                CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETARUL GENERAL

                                                                            AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

     Conf. univ.  Ioan-Corneliu Sălișteanu                     jr. Silvia-Elena Stanca

       

                 

 

Nr.   38

Tgv. 25.02.2021

 Redactat 2 ex.

          cons. DAPL Mariana-Luminița Ungureanu