HOTĂRÂRE

privind includerea în evidența patrimonială a Municipiului Târgoviște

 a obiectivului de investiții

 Realizare bază sportivă la Colegiul Național Constantin Carabella

 din Târgovişte, Judeţul Dâmboviţa”

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 16.12.2021, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 45926/8.12.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 45927/8.12.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 112 alin. (1) și (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;

§ Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 15/5.2.2021;

§ Prevederile HCL nr. 428/31.10.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Realizare bază sportivă la Colegiul Naţional Constantin Carabella din Târgovişte, judetul Dâmboviţa”, cu modificările și completările ulterioare;

§ Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 108 lit. a), art. 129 alin. (2) lit. c) și art. 286 alin. (4) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

       În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. Se aprobă înregistrarea în evidența patrimonială a Municipiului Târgovişte a obiectivul de investiții Realizare bază sportivă la Colegiul Național Constantin Carabella din Târgovişte, Judeţul Dâmboviţa în valoare totală de 3.154.686,77 lei, după cum urmează:

a. Includerea în domeniul public al Municipiului Târgovişte a bunurilor cu datele de identificare prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, în valoare de 2.913.940,55 lei.

b. Includerea în domeniul privat al Municipiului Târgovişte, a dotărilor în valoare de 208.735,22 lei prevăzute în lista de dotări anexată și a echipamentelor tehnologice în valoare totală de 32.011 lei reprezentând valoarea centralelor termice cu instalațiile specifice.

Art. 2. Bunurile care au făcut obiectul investiției Realizare bază sportivă la Colegiul Național Constantin Carabella din Târgovişte, Judeţul Dâmboviţa, se transmit pe bază de proces-verbal în administrarea Colegiului Național Constantin Carabella. 

Art. 3. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public și privat al Municipiului Târgovişte se modifică în mod corespunzător.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Direcţia Economică - Compartimentul Evidenţa Patrimoniului şi pentru comunicare, Secretarul General Municipiului Târgovişte.

 

                                                                   CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                               SECRETARUL GENERAL

                                                                                  AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

                ec. Alexandru Bugyi                                        jr. Chiru-Cătălin Cristea

       

         

Nr.   377

Tgv. 16.12.2021

 Redactat 2 ex.

          cons. Diana Ion