HOTĂRÂRE

privind acordarea unui sprijin financiar Colegiului NaționalIenăchiță Văcărescu”

în vederea susținerii cofinanțării pentru implementarea unui proiect

în cadrul apelului de proiecte POCU/987/6/26/ Operatiune compozita, O.S. 6.3, O.S. 6.6

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 16.12.2021, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 46335/10.12.2021 întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§  Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 46336/10.12.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§  Adresa nr. 4.117/8.12.2021a Colegiului NaționalIenăchiță Văcărescu”;

§  Prevederile O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Ghidului Solicitantului Condiții specifice din cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020;

§  Ghidul Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020;

§  Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 129 alin. (2) lit. d) și ale alin. 7 lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

        În temeiul art. 139 alin. (3) lit. d) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă acordarea unui sprijin financiar Colegiului NaționalIenăchiță Văcărescu” în vederea susținerii cofinanțării pentru implementarea unui proiect în cadrul apelului de proiecte POCU/987/6/26/Operatiune compozita, O.S. 6.3, O.S. 6.6 în valoare de 2.415,00 lei.

Valoarea totală a proiectului este de 120.750,00 lei.

Art. 2 Cofinanțarea proiectului se asigură din bugetul local, pe bază de credit de angajament.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Direcția Managementul Proiectelor, Direcţia Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                                                                   CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                            SECRETARUL GENERAL

                                                                              AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

                ec. Alexandru Bugyi                                        jr. Chiru-Cătălin Cristea

       

      

Nr.   372

Tgv. 16.12.2021

 Redactat 2 ex.

           cons. Diana Ion