HOTĂRĀRE

       privind aprobarea contului de execuție

       al bugetului municipiului Tārgoviște estimat la data de 31 decembrie 2021

 

            Consiliul Local Municipal Tārgovişte, īntrunit īn ședință ordinară, astăzi, 16.12.2021, avānd īn vedere:

§  Referatul de aprobare īnregistrat sub nr. 46238/09.12.2021, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§  Raportul de specialitate īnregistrat sub nr. 46239/09.12.2021, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile art. 49, alin. 12 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile Legii nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021;

§Prevederile H.C.L. nr. 124/23.04.2021 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Tārgoviște pentru anul 2021, cu modificările și completările ulterioare;

§Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte;

§  Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. a) din Codul Administrativ Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

              Īn temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Se aprobă Contul de execuție al bugetului municipiului Tārgoviște estimat la data de 31.12.2021, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 2 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Primarul Municipiului Tārgoviște, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Tārgoviște.

 

                                                                   CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                               SECRETARUL GENERAL

                                                                                  AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

                ec. Alexandru Bugyi                                        jr. Chiru-Cătălin Cristea

       

         

Nr.   365

Tgv. 16.12.2021

 Redactat 2 ex.

          cons. Diana Ion