HOTĂRÂRE

       privind modificarea organigramei, statului de funcții și

    regulamentului de organizare și funcționare

ale Direcției Creșe Târgoviște

 

          Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 16.12.2021, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 45924/08.12.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 45925/08.12.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 27 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare ;

§ Adresa Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 43766/2021, înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște sub nr. 39435/2021 ;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. a) și d), alin. (3) lit. c), art. 382 lit. d), art. 408 și 519 din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Începând cu data de 01.02.2022, se aprobă modificarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Creșe Târgoviște, conform anexelor 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Începând cu data de 01.02.2022, se aprobă modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției Creșe Târgoviște, în sensul înlocuirii denumirii de „Director executiv” cu denumirea de „Director”, iar personalul Direcției Creșe este alcătuit doar din personal contractual, fiind incidentă legislația aplicabilă personalului contractual.

Art. 3 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Direcția Creșe Târgoviște şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgovişte.

 

                                                                   CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                              SECRETARUL GENERAL

                                                                                  AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

                ec. Alexandru Bugyi                                           jr. Chiru-Cătălin Cristea

                

 

 

Nr.   358

Tgv. 16.12.2021

 Redactat 2 ex.

          cons. Mariana-Luminița Ungureanu