HOTĂRĀRE

privind actualizarea cuantumului compensaţiilor īn bani pentru timpul efectiv de lucru prestat la intervenţiile şi activităţile prevăzute

 īn programul Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Tārgovişte

 

Consiliul Local Municipal Tārgovişte, īntrunit īn ședință ordinară, astăzi, 16.12.2021, avānd īn vedere:

§ Referatul de aprobare īnregistrat sub nr. 45404/3.12.2021, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de specialitate īnregistrat sub nr. 45405/3.12.2021, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 481/2004 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea īmpotriva incendiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 7 lit. q) din Statutul personalului voluntar din serviciile de urgenţă voluntare aprobat prin H.G. nr. 1579/2005, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 1071/2021 privind stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat īn plată;

§ Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. h) din Codul Administrativ   adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

Īn temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și      art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019,  cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Īncepānd cu data de 01.01.2022, cuantumul compensaţiilor īn bani pentru timpul efectiv de lucru prestat la intervenţiile şi activităţile prevăzute īn programul Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Tārgovişte este următorul:

§servant pompier 18 lei brut/oră;

§conducător autospecială 26 lei brut/oră;

§șef grupă intervenție/echipă specializată (3 voluntari) 27 lei brut/oră;

§șef formație (un voluntar) 29 lei brut/oră;

§sef S.V.S.U. 44 lei brut/oră

Art. 2 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărāri īşi īncetează aplicabilitatea

Art. 3 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Tārgoviște

                                                   

                                                              CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                               SECRETARUL GENERAL

                                                                                  AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

                ec. Alexandru Bugyi                                          jr. Chiru-Cătălin Cristea

       

         

Nr.   356

Tgv. 16.12.2021

 Redactat 2 ex.

          cons. Diana Ion