HOTĂRÂRE

privind stabilirea chiriei locuințelor pentru tineri,construite prin „Programul de construire de locuinţe pentru tineri,

destinate închirierii” realizat de Agenţia Naţională pentru Locuinţe în Municipiul Târgovişte

 

    Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 24.11.2021, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 43787/17.11.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 43788/17.11.2021 întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 152/1998 înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile O.U.G nr. 55/2021 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;

§  Prevederile H.G. nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare;

privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 1174/2021 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001;

§  Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 129 alin. (2) lit. c) şi alin. (7) lit. q) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

     În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă cota de 1,5% aplicată la valoarea de investiție a construcției destinată administratorilor locuinţelor pentru administrare, întreţinere şi reparaţii curente, precum şi pentru reparaţii capitale.

Art. 2 Se aprobă cota de 0,5% aplicată la valoarea de investiție a construcției, care se constituie venit al administratorilor locuinţelor și se aplică chiriaşilor care au împlinit vârsta de 35 de ani.

Art. 3 Modalitatea de calculare a  chiriei lunare pentru locuinţele pentru tineri, destinate închirierii, diferențiat pentru tinerii cu vârsta de până la 35 de ani, respectiv pentru tinerii cu vârsta de peste 35 de ani, este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat – Compartimentul Fond Locativ şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgovişte.

 

 

 

                                                                     CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                               SECRETARUL GENERAL

                                                                                  AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

                jr. Cătălin Rădulescu                                        jr. Chiru-Cătălin Cristea

       

        

 

Nr.   351

Tgv. 24.11.2021

 Redactat 2 ex.

  cons. Mariana-Luminița Ungureanu