HOTĂRÂRE

privind includerea in domeniul public al  Municipiului Târgoviște a investiţiilor

CL 1 ,,Lucrări la sursele de apă ale Municipiului Târgovişteşi CL 3 ,,Reabilitarea și extinderea reţelelor de apă şi canalizare Târgovişte”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 24.11.2021, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 43789/17.11.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 43790/17.11.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările uletrioare;

§ Prevederile Ordinului nr. 285/300/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind transferul investiţiilor realizate din sursele de finanţare publice, în cadrul proiectelor de investiţii aprobate prin contractele de finanţare aferente Programului operaţional sectorial Mediu;

§ Procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor;

§ Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 2624/29.01.2009;

§ Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 108 lit. a), art. 129 alin. (2) lit. c), art. 286 alin. (4) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

              În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. Se aprobă preluarea investiţiilor  CL 1 - ,,Lucrări la sursele de apă ale Municipiului Târgovişte” şi CL 3 - ,,Reabilitarea şi extinderea reţelelor de apă şi canalizare Târgovişte”, realizate de către Societatea Compania de Apă Târgovişte - Dâmboviţa S.A. prin programele POS Mediu şi POIM, pe bază de protocol încheiat între Societatea Compania de Apă Târgovişte - Dâmboviţa S.A. şi Municipiul Târgovişte, reprezentat de comisia constituită prin Dispoziţia Primarului nr. 2488/28.10.2021.

Art. 2. Se aprobă modificarea poziţiilor 427 - Bazine acumulare Priseaca, 434 - Front captare Măneşti – Gheboieni, 440 - Front captare şi staţie pompare Dragomireşti – Nord, 442 - Front captare şi staţie pompare Dragomireşti - Sud, 446 - Reţele apă şi 496 - Reţele canal, înscrise în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte, după cum urmează:

- la poziţia 427, coloana 3 va avea următorul cuprins: ,, Cartier Priseaca; staţie clorinare compusă din următoarele construcţii: C1-vestiare 56 mp, C2-birou comandă 47 mp, C3-C4-C5-bazine de apă în suprafaţă totală de 4.040 mp, C6-bazin neutralizare 10 mp şi C7-bazin clorinare 9 mp, cu echipamente, racorduri, instalaţii, rezervoare de apă, teren aferent = 13.149 mp; Carte funciară nr. 85184, inclusiv reabilitarea realizată prin investiţia CL1, obiectivele A11, A12, A18, A19, A20, A21, A22 şi A23 la: conducta de aducţiune fir 1 şi fir 2, rezervor R2 5000 mc, staţia de  clorinare; construire rezervor R3 5000 mc şi reţele în incinta Gospodăriei de apă Priseaca “, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: ,, 16.256.907,18 lei“

- la poziţia 434, coloana 3 va avea următorul cuprins: ,, Comunele Mănesti - Tătărani; teren aferent = 4.264 mp; include: PTRAFO cu reţele si echipamente; staţii tehnologice cu echipamente; puţuri forate + cabine si cămine, inclusiv reabilitarea realizată prin investiţia CL1, obiectivele A4, A8.1 şi A 9, sistem de detectare şi alarmare antiefracţie, împrejmuire şi porţi teren amenajat, reabilitare conducta de aducţiune de la Frontul de captare Măneşti Gheboieni la Gospodăria de apă Dragomireşti Nord “, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: ,, 5.645.823,86 lei “

- la poziţia 440, coloana 3 va avea următorul cuprins: ,, Comuna Dragomireşti; teren aferent = 51.532 mp; include: PTRAFO cu reţele si echipamente; staţii tehnologice cu echipamente; puţuri forate + cabine,  inclusiv reabilitarea realizată prin investiţia CL1, obiectivele A5, A6, A7, A8.2, A10, A13, A14 şi A15, extindere front de captare în Zăvoi şi Perimetru, împrejmuire şi porţi teren amenajat, reabilitare la Gospodăria de apă Dragomireşti Nord conductă aducţiune, rezervor 1250 mc, instalaţii hidraulice şi clădire staţie de transformare“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: ,, 9.718.309,43 lei “

- la poziţia 442, coloana 3 va avea următorul cuprins: ,, Comuna Dragomireşti; teren aferent = 28.216 mp; include: PTRAFO cu reţele si echipamente; staţii tehnologice cu echipamente; puţuri forate + cabine; inclusiv reabilitarea realizată prin investiţia CL1, obiectivele A16 şi A17,  la rezervor 300 mc şi împrejmuire + clădire staţie de pompare “, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: ,, 906.725,62 lei “

- la poziţia 446, coloana 3 va avea următorul cuprins: ,, Conducte distribuţie, aducţiune si reţele de apă în Municipiul Târgovişte; Reţeaua Romlux de 1.515 metri; inclusiv reabilitarea realizată prin investiţia CL3, obiectivele 1 şi 2, la reţeaua existentă de apă de joasă şi înaltă presiune“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: ,, 27.553.129,91 lei “

- la poziţia 496, coloana 3 va avea următorul cuprins: ,,Cămine, racorduri, reţele de canalizare în Municipiul Târgovişte; Extindere reţea de canalizare în suprafaţă de 3.559 mp; inclusiv reabilitarea realizată prin investiţia CL3, obiectivele 3 şi 4, la reţeaua existentă de canalizare gravitaţională şi extindere reţea de canalizare gravitaţională “, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: ,, 24.673.395,78 lei “

Art. 3. Se aprobă includerea în domeniul public al Municipiului Târgovişte a bunurilor noi realizate în cadrul obiectivului de investiţii CL 3 - ,, Reabilitarea şi extinderea reţelelor de apă şi canalizare Târgovişte”, cu datele de identificare prezentate în anexa la prezenta hotărâre.

Art. 4. (1) Investițiile prevăzute la art. 1 se transmit pe bază de proces verbal de predare – primire, ca bunuri de retur, către operatorul de profil Societatea Compania de Apă Târgovişte - Dâmboviţa S.A., pentru a fi exploatate în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 2624/29.01.2009.

(2) Transmiterea bunurilor către operatorul de profil Societatea Compania de Apă Târgovişte - Dâmboviţa SA. se va efectua prin intermediul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Dâmboviţa”.

Art. 5. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte se modifică în mod corespunzător.

Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Direcţia Economică - Compartimentul Evidenţa Patrimoniului, Societatea Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A. şi pentru comunicare, Secretarul General Municipiului Târgovişte.

 

 

                                                                   CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                               SECRETARUL GENERAL

                                                                                  AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

                jr. Cătălin Rădulescu                                        jr. Chiru-Cătălin Cristea

       

       

 

 

Nr.   350

Tgv. 24.11.2021

 Redactat 2 ex.

  cons. Diana Ion