HOTĂRÂRE

privind includerea în evidența patrimonială a Municipiului Târgoviște a obiectivului de investiții

Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor publice din Municipiul Târgoviște, Județ Dâmbovița- Grădinița cu program prelungit nr. 15

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 24.11.2021, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 43671/17.11.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 43672/17.11.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;

§ Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 39328/15.11.2019;

§ Autorizația de construire nr. 222/31.07.2021;

§ Prevederile HCL nr. 96/13.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor publice din Municipiul Târgoviște, Județ Dâmbovița- Grădinița cu program prelungit Nr. 15, cu modificările și completările ulterioare;

§ Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 108 lit. a), art. 129 alin. (2) lit. c) și art. 286 alin. (4) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

       În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. Se aprobă includerea în evidența patrimonială a Municipiului Târgovişte a obiectivul de investiții Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor publice din Municipiul Târgoviște, Județ Dâmbovița - Grădinița cu program prelungit Nr. 15.

(2) Noua valoare de  inventar a  imobilului Clădire - Grădiniţa cu program prelungit nr. 15 Târgovişte, din Strada George Cair nr. 10, înscris la poziţia 1885 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte este de 4.048.866,67 lei (982.350 lei valoare inițială + 3.066.516,67 lei valoarea construcției după reabilitare).

(3) Se includ în domeniul privat al Municipiului Târgovişte dotările în valoare de 390.641,24 lei, conform listei formular F4 anexată.

Art. 2. Bunurile care au făcut obiectul investiției Eficientizarea energetică prin reabilitarea şi consolidarea clădirilor publice din Municipiul Târgovişte – Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 15”, se transmit pe bază de proces-verbal în administrarea Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 15. 

Art. 3. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public și privat al Municipiului Târgovişte se modifică în mod corespunzător.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Direcţia Economică - Compartimentul Evidenţa Patrimoniului şi pentru comunicare, Secretarul General Municipiului Târgovişte.

 

                                                                       CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                               SECRETARUL GENERAL

                                                                                   AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

                jr. Cătălin Rădulescu                                          jr. Chiru-Cătălin Cristea

       

         

 

Nr.   348

Tgv. 24.11.2021

 Redactat 2 ex.

  cons. Mariana-Luminița Ungureanu