HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L. nr. 269/28.07.2017 privind finanţarea de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală, etapa a II–a, pentru obiectivul de investițiiExtindere, Reabilitare (Consolidare, Recompartimentare), Modernizare și Echipare Creșa nr. 16”

 

            Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 24.11.2021, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 41572/5.11.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§   Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 41573/5.11.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicată, cu modificările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile Ordinului nr. 863/2008 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile Ordinului nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Ordinului MDRAPFE nr. 3407/2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumele alocate pentru finanțarea prin programul PNDL, în perioada 2017-2020;

§  Prevederile HCL nr. 269/28.07.2017 privind  finanţarea de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală, etapa a II–a, pentru obiectivul de investițiiExtindere, Reabilitare (Consolidare, Recompartimentare), Modernizare și Echipare Creșa nr. 16, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Devizul general defalcat pe surse de finanțare, actualizat după încheierea actului adițional nr. 9 la contractul de execuție de lucrări;

§  Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art. 129, alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

      În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g), coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc)  și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. I. Art. 1 al  H.C.L. nr. 269/28.07.2017  privind aprobarea cofinanţării obiectivului de investiţieExtindere, Reabilitare (Consolidare, Recompartimentare), Modernizare și Echipare Creșa nr. 16”, se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 1 Se cofinanţează obiectivul de investiţie Extindere, Reabilitare (Consolidare, Recompartimentare), Modernizare și Echipare Creșa nr. 16 Târgoviște cu suma de 223.498,96 lei, pentru plata unor cheltuieli care nu se finaează prin Programul PNDL cum sunt: cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului, cheltuielile cu asigurarea utilităților necesare funcționării obiectivului care se execută în afara amplasamentului obiectivului, studiile de fezabilitate/documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţii, studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice şi/sau audit energetic, asistenţa tehni, consultaă, taxe pentru obţinerea de avize/acorduri/autorizaţii, organizarea procedurilor de achiziţii, active necorporale, cheltuieli conexe organizării de şantier, comisioane, cote, taxe, costuri credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste şi predare la beneficiar”.

Art. II Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. III Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Directia Managementul Proiectelor, Direcţia Economică şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                                                                      CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                            SECRETARUL GENERAL

                                                                                  AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

                jr. Cătălin Rădulescu                                          jr. Chiru-Cătălin Cristea

       

         

 

Nr.   344

Tgv. 24.11.2021

 Redactat 2 ex.

  cons. Mariana-Luminița Ungureanu